اعتراض به قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم امکان شرکت زنان در به اصطلاح انتخابات حکومت اسلامی!

روز سه شنبه در مدیای اجتماعی این عکس در ابعادی وسیع منتشر شد، زنی در تهران که گفته شد به قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم امکان شرکت زنان در به اصطلاح انتخابات حکومت اسلامی برای ریاست جمهوری از این طریق اعتراض میکند. مهم نیست که انگیزه این زن شجاع چه بوده، واقعیت اینست که در دنیایی که حکومتهای اسلامی قدرت دارند و یا فرهنگ اسلامی و زن ستیز زنان را از همه حقوق انسانی محروم میکند، در دنیایی که زن را نیمه انسان تعریف کرده و از در و دیوار آن جوامع آخوند و مرتجع و کپک زده اسلامی زنان را با وقیح ترین ادبیات تحقیر کرده و هر جا امکانش باشد زنان را زیر پا له میکنند، جنبش نوین زنان در این کشورها از جمله با برهنگی زنان و زدن به سیم آخر از انسانیت و موجودیت خود دفاع کرده و به همه این فرهنگ و سنت و قانون و اخلاقیات زن ستیز نه میگوید. اعتراض عریان یک روش مهم و موثر اعتراض به جنبش اسلامی و خود اسلام است، که تن و بدن زن را ملک طلق مردان تعریف کرده و هر نوع تخطی زن از خط قرمزهای اسلامی را با جنایت و قتل پاسخ میدهد. من به همه زنان شجاع از مصر یا الجزایر ، از تهران تا سودان و عربستان سعودی که با جنبش عریان سیلی محکمی به گوش مردسالاران و اسلام و حکومتهای اسلامی میزنند با همه وجودم درود میفرستم. مینا احدی

اینرا هم بخوانید

قاتلین کودکان را بایکوت کنید!