اعتصاب کارگران معدن مس سونگون ورزقان وارد ششمین روز خود شد

اعتصاب کارگران معدن سونگون امروز یکشنبه ١٤ آذر درششمین روز خود همچنان باقدرت ادامه دارد. بعد از راهپیمایی روز گذشته، بخشهایی ازکارگران تصمیم به ماندن شب درمحل خوابگاهها گرفته و صبح امروز دوباره دست به تجمع می زنند.

بخشی ازکارگران که شب گذشته به منازل خود برگشته بودند، امروزصبح که قصد وارد شدن به محوطه معدن را داشتند با ممانعت مأموران حکومتی روبروشدند. ماموران جلوی ورود کارگران را به محوطه معدن گرفته اند. همزمان تعدادی از کارگران در اعتراض به اين عمل ماموران و در حمایت از ورود کارگران به محوطه معدن، دست به تجمع زده اند.

از عصر روز گذشته نیروهای انتظامی دراطراف معدن و محل خوابگاههای کارگران مستقر شده و کارگران را تهدید کرده اند که باید به اعتصاب خود پایان بدهند. لازم به توضیح است مدیران مجتمع درجلسه۱۲ آذر ماه کارگران را تهدید کرده بود که چنانچه به اعتصاب پایان ندهند با دولت طرف خواهند بود. کارگران خواهان همسانشازی حقوق ها و بازگشت به کار همکاران اخراجی هستند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری تاکید می کند که اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است. تلاش ها و تقلای های کارفرما و نیروهای سرکوبگر حکومتی برای جلوگیری از ورود کارگران به معدن و تهدید کارگران بشدت محکوم است. در برابر تهدیدات کارفرما و حکومت، کارگران باید اتحاد و همبستگی همه کارگران شرکت های زیر مجموعه مس سونگون، و همراهی و شرکت فعال خانوادها در تجمعات را قرار بدهند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ آ ذر ١٤٠٠، ٥ دسامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …