اقتصاددان حکومتی: در۳۰ گذشته۱۵۰ میلیارد دلار بخاطر طرح‌های عمرانی بی ضابطه، پودر شد!

جماران،فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی: در ۳۰ سال اخیر ۱۵۰ میلیارد دلار بخاطر طرح‌های عمرانیِ بی ضابطه، پودر شد/ به داد ایران برسید!بخش هایی از صحبتهای وی در دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «بررسی گسست میان برنامه آمایش سرزمین و برنامه توسعه صنعتی در ایران»

وی می گویدبر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، ایران در دوره سی ساله گذشته، چیزی بالغ بر 150میلیارد دلار اضافه هزینه فقط بابت طرح های عمرانی بی ضابطه ی تعریف شده؛ پرداخت کرده است! خدایا؛ آنها که می‌گوید اگر یک ارزن روزی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، می توانند در روز روشن  150میلیارد دلار را تحت این عنوان پودر کنند؟! و خدا می‌داند این مبالغ را بین چه کسانی توزیع کرده‌اند و کشور بحران فقر، سرمایه گذاری و بحران انبوه نابرابریهای ناهنجار دارد.

اگر گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درباره اوضاع و احوال فقر و اوضاع محیط زیست ایران را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می‌شود! که چگونه می‌شود این همه دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی داریم که همه شان به گونه ای راجع به توسعه حرف می‌زنند، اما زورشان به مناسبات رانتی که همچنان مسابقه جنون آمیز فقر فروشی و محیط زیست فروشی در ایران را استمرار می‌بخشد، نمی‌رسد و آن را نادیده گرفته اند!

وی با بیان اینکه تا می‌گوییم صنعت؛ می‌گویند بانکداری، بیمه، توریسم هم صنعت است؛ در این باره توضیح داد: ماجرا این است که فرهنگستان زبان و ادبیات، کمترین اعتنا را به تولید و بیشترین اعتنا را به حواشی دارد؛ با وجود همه زحمات ارزشمندی هم که کشیده اند، در زبان فارسی به industry و Manufacturing صنعت می‌گوییم. این ابزاری برای گیج کردن دیگران شده و وقتی می‌گوییم صنعت را دریابید، بانک های خصوصی را به جان مردم و اقتصاد می‌اندازند و می‌گویند صنعت بانکداری را  فعال کرده ایم!

ببینید چه بر سر کشور آورده اید؟!آب بَر ترین و آلوده سازترین فعالیت های رانتی را به اسم صنعت، درخشک ترین مناطق ایران مستقر کرده اید!

مومنی با بیان اینکه ما چون پشت به تولید فناورانه و توسعه بودیم  و آنچه که با عنوان توسعه دنبال کردیم هم عمدتا تقلیدی و ترجمه ای بوده است، با انبوهی از ناموزونی‌ها و از ریخت افتادگی ها و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج روبرو شدیم ، خاطرنشان کرد: شاید این دریچه ای باشد که از آن وارد شویم و بگوییم شما که در مقام شعار می‌گویید به عدالت اجتماعی خیلی اهمیت می‌دهید، در شرایطی که تولید را تبدیل به محملی برای کسب رانت کرده اید ، نتیجه این شده که آب بَر ترین و آلوده سازترین رشته فعالیت های رانتی را آن هم به نام صنعت؛ در کم آب ترین و خشک ترین مناطق این کشور مستقر کرده اید! ببینید چه بر سر کشور آورده اید.

اگر در دولت و مجلس هنوز کسی آمادگی پذیرش خطا را دارد، بداند:به نام صنعت؛ رانتی معدنی ها را چاق و مناسبات را فاسد کردید و به موازات آن وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را گسترده کردید!با این کار صنایع مهم ما از جمله پوشاک، چرم، کفش و… که در دنیا جایگاه داشت را نابود کردید

وی تاکید کرد: اگر هنوز هم در دولت و مجلس گرامی‌ کسانی هستند که آمادگی پذیرش خطاها و غفلت ها را  در سند برنامه هفتم دارند؛ به آنها می گویم که به نام صنعت، رانتی معدنی ها را تا این اندازه چاق کردید، آنقدر مناسبات را فاسد کردید که وقتی اسناد مالی یکی از این رانتی معدنی ها افشا و معلوم می شود به 100سایت و چند 10 روزنامه پول های بی ضابطه می‌دهد! یعنی شما به موازات وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد را گسترش دادید و بحران محیط زیست را تشدید کرده اید. با همه افتضاحی که از دریچه منطق توسعه، ساختار کنونی بخش صنعت ایران دارد، تقریبا سه – چهارم ارزش افزوده بخش صنعت ایران را رانتی معدنی ها به خود اختصاص داده اند. آنها این را به صورت دوپینگی، توخالی و ضدتوسعه باد کرده اند و توانسته اند نابودی صنایع پوشاک، چرم، کفش را که ما در دنیا جایگاه زیادی داشتیم، پنهان کنند! در حالی که در همه جای دنیا، تولید فناورانه و کارخانه ای، لوکوموتیو نظام ملی است.

اینرا هم بخوانید

بیانیه٢٠ تشکل دانشجویی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی رای ما سرنگونی جمهوری …