اقدام انقلابی ویدا موحد و دختران خیابان انقلاب یکساله شد، پیش بسوی تظاهرات سراسری علیه حجاب اجباری

اطلاعیه انقلاب زنانه:

یکسال پیش در چنین روزی یک زن شجاع بنام ویدا موحد، در خیابان انقلاب تهران حجاب از سر برداشت و با سر چوب کردن آن، اعتراض علنی خود به این ابزار تحقیر و کنترل زن، و به چهل سال سرکوب میلیونها زن را اعلام کرد. ویدا موحد به نماد قدرتمند انقلاب زنانه، و یکی از نمادهای بی چون و چرای انقلاب مردم ایران تبدیل شد، انقلابی برای آزادی و برابری و رفاه، که از سال 57 آغاز شد اما به دست جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه سرکوب شد.

ویدا موحد به نام “دختر انقلاب” در سراسر دنیا شناخته شد و تصویر غالب بر جهان مبنی بر اینکه مردم ایران، مردم مذهبی هستند و حجاب و قوانین مذهبی انتخاب زنان و مردم ایران است را با قدرت تمام بهم ریخت و تصویری از مردم ایران، بخصوص زنان ایران به جهان داد که خواهان رهایی از مذهب و فرهنگ ارتجاعی، رهایی از نرینه سالاری و فرهنگ سنت زده هستند.

ویدا موحد الهام بخش کارزار تکثیر دختران خیابان انقلاب شد. در سراسر ایران زنان بسیاری با برداشتن حجاب از سر، در اماکن عمومی و مشخصا مقابل مساجد و پایگاههای بسیج و دفاتر امام جمعه که مراکز فاشیسم اسلامی و نمانیدگان حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی هستند، اقدام به مخالفت علنی با حجاب اجباری کردند. حتی مردان بسیاری در اعتراض به ستم بر زنان، شالها و روسری ها را بر سر چوب کردند، و یک مبارزه علنی، قدرتمندانه و سراسری علیه حجاب، علیه تبعیض و نابرابری، علیه بردگی جنسی و ستم بر زن را در بستر خیزش انقلابی زمستان 69 و در خلال اعتراضات سراسری به نمایش گذاشته شد. زنان و مردانی که نه تهدید نه زندان هیچ تاثیری بر آنها نداشت چرا که پرچم قدرتمند آزادیخواهی و برابری طلبی و سکولاریسم و پرچم انقلاب زنانه را بدست گرفته بودند.

اقدام ویدا موحد و در ادامه کارزار تکثیر دختران خیابان انقلاب باعث شد مبارزه چهل ساله زنان و جنبش نوین رهایی زن به عنوان اولین و رادیکالترین جنبش سیاسی و مبارزاتی که از هشتم مارس سال 57 روز جهانی زن، با ایستادگی در مقابل فرمان خمینی به حجاب اجباری و با ایستادگی مقابل قوانین و حکومت اسلامی آغاز شده بود بیش از پیش دیده شود. ویدا موحد و دختران خیابان انقلاب توانستند با این اقدام جسورانه، پایه های نظام ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی را بیش از پیش به لرزه درآورند و اثبات کنند زنان با مبارزه آزادیخواهانه، برابری طلبانه، مدرن و سکولار خود، تیغ سرکوب این حکومت را در عرصه حجاب اجباری شکستند و این حکومت را به عقب راندند. با این حرکت، مبارزه زنان و کل جامعه از نظر سیاسی به نقطه ای برگشت ناپذیری رسید.

در طول یکسال گذشته زنان، جسورتر، رادیکال تر، مبارزتر، سیاسی تر، سرنگونی طلب تر، چپ تر و انقلابی تر شده اند و این را گسترش دامنه مبارزه رادیکال و علنی علیه حجاب اجباری در میادین و خیابانها و دانشگاهها، مبارزه علیه تفکیک جنسیتی در جامعه از جمله دانشگاهها و استادیوم ها، حضور فعالانه زنان در اعتراضات علیه فقر و اختلاف طبقاتی و سرکوب، و نیز در اعتصاب کارگران هفت تپه و تظاهرات کارگران فولاد اهواز اثبات میکند. این یکی از دستاوردهای مهم و تاریخ ساز جنبش نوین رهایی زن و انقلاب زنانه در ایران در طول یکسال گذشته است.

امروز میلیونها زن در ایران نماد انقلاب زنانه هستند، که عزم خود را برای سرنگونی این حکومت ضدزن و زن ستیز جزم کرده اند. مبارزات زنان ایران قدرتمندانه تر ادامه دارد، زنان و جامعه که همچون گذشته مقابل سرکوب های جمهوری اسلامی سر تسلیم پایین نیاورده اند، از این به بعد هم نخواهد آورند و به مبارزه وسیعتر و عمیقتری علیه قوانین و حکومت اسلامی در بستر یک جدال طبقاتی خواهند پرداخت؛ دور نیست روزی که بدست زنان ایران جمهوری اسلامی از صحنه روزگار حذف شود. این یک حقیقت انکارناپذیر است که جنبش نوین رهایی زن یک رکن اساسی سرنگونی جمهوری اسلامی است.

لذا انقلاب زنانه همه زنان و مردم آزادیخواه در شهرها و دانشگاههای سراسر کشور را به مبارزه تمام قوا علیه جمهوری اسلامی، در قالب تظاهرات سراسری علیه حجاب اجباری فرا میخواند. چرا که امروز شرایط بیش از هر زمانی برای یک سازماندهی اجتماعی در بخشهای مختلف جامعه و در شهرها و دانشگاه ها جهت برپایی تظاهرات سراسری علیه حجاب اجباری و قوانین و فرهنگ مذهبی حاکم، علیه وضعیت موجود و کلیت جمهوری اسلامی مهیا است.

پیش بسوی تظاهرات سراسری علیه حجاب اجباری
پیش بسوی سرنگونی جمهوری اسلامی
انقلاب زنانه
4 دی 1397
25 دسامبر2018

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …