امپراطوری کثیف

انترناسیونال ۷۰۴

آخیش خیالمان راحت شد! جهنمی وجود ندارد. این را پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان همین دو روز پیش مژده داد. حتما خداوند به او خبر داده است. وگرنه کسی که الان ٨١ سال دارد و شصت هفتاد سال است که مردم را از آتش جهنم و وحشت آن ترسانده است، بیخود این حرف را نمیزند. همه ما آتئیستها، کمونیستها، زنان سرکش، کفار، دانشمندان ضد خدا و ضد مذهب و غیر مسیحیان و همجنسگرایان و بقیه جهنمی های قبلی به همراه همه مومنین و مسیحیان و آخوندها و خاخامها و بقیه مردم یک راست به بهشت میرویم! یک مقداری شلوغ پلوغ میشود اما  زیاد مهم نیست. از جهنم و آتش بی پایان و عذاب الیم بی پایان که بهتر است. بهتر نیست؟

حتما همین روزها خداوند به خامنه ای هم خبر میدهد که جهنمی نیست و او هم این را اعلام میکند و میگوید همه آنچه که آخوندها طی صدها سال در مورد جهنم گفتند و کردند و جمهوری اسلامی بخاطرش هزاران نفر را اعدام کرد و کشت و جامعه را چاپید، باد هوا بوده است.

از طنز گذشته، به این سخن جناب پاپ کمی تعمق کنید. یکی دو هزار سال است که مذهب بعنوان امپراطوری دروغ و فریب و حقه بازی بر دنیا حکومت کرده است. به برده داران و جنایاتشان خدمت کرده است. به زمین داران و اربابان علیه مردم عادی خدمت کرده است. اکنون هم به سرمایه داران میلیاردر و بی خاصیت و مفتخور دارد خدمت میکند. جنایات مذهب و همین کلیسای کاتولیک در حق بشریت واقعا قابل توصیف نیست. ما چپها، ما آتئیستها و همه زنان و دانشمندان و مردم پیشرو و مدرن علیه کل این سیستم جنگیده ایم و زندان رفته ایم و سوزانده شده ایم و اعدام شده ایم و به فقر و بدبختی کشیده شده ایم تا مقابل این امپراطوری دروغ و فریب و چپاول بایستیم و آنرا به اینجایی برسانیم که اکنون رسیده است. قدم به قدم اینها را ما عقب رانده ام. تا رسیده ایم به این قرن. قرن بیست و یکم. که رهبر بزرگترین کلیسای جهان اعلام میکند که جهنمی وجود ندارد چونکه جهنم با عشق خداوندی به مردم سازگار نیست. او میخواهد خدای شمشیر و آتش و جهنم را کنار بگذارد و بجایش خدا را با عشق و محبت آشتی دهد. اما این تلاش بیهوده است. تناقضات دستگاه مذهب را بیشتر بیرون خواهد ریخت و زوال این سیستم کثیف و ضد انسانی را نزدیکتر و نزدیکتر خواهد کرد.

هنوز دستگاه مذهب یکی از بزرگترین امپراطوریهای دروغ و فریب در خدمت مفتخوران است و میلیاردها و تریلیاردها سرمایه و ثروت دارد. و همین ثروتها و حمایت دولتهای مرتجع و مفتخوران است که مذهب را هنوز سرپا نگه داشته است.

مذهب چه اسلام چه مسیحیت چه یهودیت و چه آن ادیان مسخره ای که ناسیونالیستها سعی میکنند احیا کنند مثل مهرگان و اهورا و بابیه و مزخرفات دیگر، همزاد دستگاه حاکمیت اقلیت مفتخور بر اکثریت مردم است. براستی جهل و نادانی بشر دیگر پایه مذهب نیست. بلکه سرمایه داری مدرن امروز پایه بقای مذهب است. مذهب بقول منصور حکمت یک صنعت است که میدزدد، جنایت میکند و به حاکمین مفتخور خدمت میکند. روزی که سرمایه داری از بین برود از مذهب و امپراطوری عظیم مذهبی هم عمر چندانی باقی نخواهد ماند. و هرچه بیشتر مذهب ریشه اش با علم و آگاهی و مبارزه مردم زده میشود سرمایه داری و حاکمیت مفتخوران هم زیر پایش بیشتر خالی میشود.

بگذار پاپ و اصلاح طلبان دینی تلاش کنند مذهب خوب و بدون جهنم را ابداع و اختراع کنند. اما ما مردم حق داریم از کل مذاهب متنفر باشیم و این تقلاها برای نجات مذهب را به تمسخر بگیریم. زنده باد علم زنده باد بشریت.

اینرا هم بخوانید

جنایات اسرائیل زبانشان را دراز کرده – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …