انقلاب مردمی نه رژیم چنج آمریکائی!

دوباره زمزمه رژیم چنج از آمریکا از درون کاخ سفید بگوش میرسد. و بخشی از اپوزیسیون ایرانی یعنی همانها که انتخاب ترامپ فاشیست را تبریک گفته بودند باز فیلشان یاد هندوستان کرده است. احزاب قوم پرست و ناسیونالیست فعالتر از قبل به عربستان سعودی و اقمارش چشمک میزنند و تلاش میکنند از جانب شیوخ عربستان به بازی گرفته شوند، رضا پهلوی در اطراف کنگره آمریکا می پلکد و با یکی دو سناتور آمریکائی عکس یادگاری میگیرد و از ترامپ تقاضای کمک میکند، چهره های دوخردادی و ملی اسلامی و مشروطه خواه نیز برای ترامپ کف میزنند و به جنب و جوش افتاده اند.

اولین نتیجه این تقلاها افشای بیش از پیش ماهیت اپوزیسیون پروآمریکائی ناسیونالیست و ملی اسلامی های رانده شده از حکومت نظیر سازگارا و گنجی و امثالهم است. همه اینها در سالهای اخیر زیر فشار فضای رادیکال و رزمنده جامعه، “حقوق بشری” شده اند. اما با افتادن دنبال ترامپ اعتراف میکنند که “حقوق بشر”شان همان لجنزاری است که در افغانستان و عراق شاهد هستیم یعنی دولتهای بی حساب و کتاب قومی و مذهبی و فرقه ای که هر کدام قلمرویی را به چنگ آورده اند و می چاپند و جنایت میکنند.

با گسترش فضای سرنگونی طلبی در میان مردم ایران و بحران درونی حکومت اسلامی هر از چند گاه احزاب حاکم در آمریکا به فکر رژیم چنج یعنی کودتای آمریکائی می افتند. اما به اینها باید گفت این سیاست قبلا آزمایش خودرا پس داده و شکست خورده است. تا آنجا که به ایران مربوط میشود این درست است که اکثریت مردم در صدد به زیر کشیدن حکومت کثیف اسلامی هستند و میخواهند هرچه زودتر از شر این حکومت خلاص شوند. اما ٤٠ سال جدال با این حکومت مردم را آگاهتر از این ساخته است که باردیگر تن به حکومتهای ارتجاعی مذهبی یا قومی و فرقه ای و “رژیم چنی” بدهند. مردم ایران بدست خود، با اتحاد و انقلاب خود، حکومت اسلامی را سرنگون میکنند و جایی برای رژیم چنج و کودتا و سناریوهای فرقه ای و قومی و مذهبی در ایران وجود نخواهد داشت.
در ایران مردم یک بار سلطنت را به زیر کشیده اند و بسیار آگاهتر و روشن تر از این هستند که دوباره تن به سیطره ساواک و خانواده هزار فامیل بدهند. در ایران مردم متحدانه علیه حکومت و مفتخوران حاکم هستند و تفرقه افکنی و دسته بندی های مذهبی و قومی جای جدی ای در میان مردم ندارد. در ایران نفرت مردم از مذهب و اسلام و جریانات اسلامی بحدی است که هیچکس قادر نخواهد بود با سرنگونی حکومت منفور اسلامی، باردیگر دستجات اسلامی و مذهبی و ملی اسلامی را بر سر مردم حاکم کند.
در یک کلام نه چلبی، نه خمینی و نوفل لوشاتو و نه شاه و شاه بازی در آینده ایران جایی ندارد.
بحث بر سر این نیست که ایران در برابر همه توطئه ها و دسیسه ها مصون و واکسینه است. بلکه نکته اصلی اینست که در ایران وسیعا ماهیت این نوع تلاشها شناخته شده است و به همین دلیل هرچه این تلاشها شدت میگیرد، تلاش برای خنثی کردن این توطئه ها نیز در میان مردم وسیعتر و فعالتر میشود. فضای غالب در جامعه فضای آزادیخواهی و انسان دوستی و انقلاب و اتحاد است نه تبدیل شدن به سیاهی لشکر ارتجاع و عقب ماندگی و توطئه گریهای باندهای ضد انسانی. با اتکا به این فضای پیشرو و رادیکال است که رهبران سیاسی و رهبران جنبش های اجتماعی پیشرو اگر هوشیار و حساس باشند بروشنی متیوانند کاری کنند که جمهوری اسلامی هرچه زودتر به زیر کشیده شود و ایران به یک جامعه انسانی و مدرن و صلح آمیز و امن تبدیل شود و مورد توجه و حمایت همه مردم پیشرو و شریف دنیا قرار گیرد. در این صورت هیچ دولت و قدرتی امکان تبدیل کردن این کشور به محل آزمایش آلترنایتوهای ارتجاعی را نخواهد داشت و هیچ قدرت و دولتی فکر توطئه گری علیه مردم ایران و بازی با کارت سلطنت طلبان و ملی اسلامی ها و قوم پرستان و ناسیونالیستها را به خود راه نخواهد داد.

اینرا هم بخوانید

رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …