انقلاب یا ارتجاع؟

انقلاب مردم در سال ۵۷ ؛ مثل امروز بخاطر نان ؛مسکن وآزادی ویک زندگی انسانی بود ومردم بدرستی حکومت دیکتاور وادمکش شاه را نشانه گرفتند. همانطور که امروز مردم انقلابی حکومت اسلامی وخامنه ای را نشانه گرفته اند. اما خمینی محصول ساخت وپاخت حکومت آمریکا واروپا با جنبش کثیف اسلامی وآخوندها بود که از دهها سال قبل جامعه ایران را اسلامزده وآخوند زده کرده بودند..
سازمان سیا از ماهها قبل با بهشتی-بازرگان-قطب زاده- ابراهیم یزدی برای رهبر کردن خمینی دست بکار شده بودند .وقتی آخرین مهره حکومت شاه یعنی بخیتار را مردم با شعار نوکر بی اختیار از صحنه سیاست بیرون کردند. خمینی آخرین انتخاب حکومتهای سرمایه داری با ساخت وپاخت دستگاه عریض وطویل آخوندی که دهها سال در زمان شاه آنرا پروده بودند بود.
انقلاب امروز مردم بر علیه جمهوری اسلامی عملا ادامه همان انقلاب ۵۷ است که برای نان۰مسکن وآزادی ویک جامعه انسانی است بر علیه حکومت ادمکش حاضر…..
خمینی -بازرگان در حقیقت ادامه همان شاه- هویدا وشاه- آموزگار بود///کسانی که مخالف انقلاب مردم بر علیه ادمکشان اسلامی – سلطنتی هستند میخواهند جنایت ودیکتاتوری ۱۰۰ سال گذشته ایران را بمردم غالب کنند. کور خوانده اند. مردم دنبال نان-مسکن وازادی ویک جامعه انسانی هستند وتا به ان نرسند از انقلاب ومقاومت دست نمیکشند ودست نکشیدند
انقلاب تنها راه آزادی وبرابری ویک جامعه انسانی است.

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل