ایسکرا – به زبان کردی: بازگشایی مدارس و کرونا

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی