بازنشستگان تجمع سراسری خود را در مقابل مجلس برگزار کردند

از ساعت ده صبح امروز ۳۱ مرداد معلمان بازنشسته، بازنششستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در اقدامی هماهنگ در مقابل مجلس اسلامی دست به تجمع زدند. بازنشستگان از شهرهای مختلف در این تجمع شرکت  داشتند. در این حرکت اعتراضی حضور معلمان، کارگران و پرستاران شاغل در همبستگی با بازنشستگان چشمگیر بود .

شعارهای بازنشستگان بیان اعتراض عمیق آنها به بیعدالتی، فقر و نابرابری، بیحقوقی و اختلاس و دستگاه چپاول حکومت بود و با شعارها و خواست هایی که بر پلاکاردهایشان اعلام شده بود اکثریت عظیم جامعه را در مقابل نظام ظالمانه سرمایه داری و مفتخوران حاکم نمایندگی کردند. بازنشستگان شعار میدادند:

خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما ۱ میلیون

معلم زندانی آزاد باید گردد

معیشت، منزلت، سلامت حق مسلم ماست
تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم

یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه
حقوق نابرابر، تحمیل فقر بیشتر
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
اگر که ما نبودیم، تو اون بالا نبودی

ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه
و خطاب به نمایندگان مجلس اسلامی میگفتند: سفره ما خالیه، پز شما عالیه

افزایش حقوق بالاتر از خط فقر، درمان رایگان، تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی، به معنی آزادی اسماعیل عبدی و محسن عمرانی و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات، از جمله خواست های محوری بازنشستگان است. یک خواست دیگر بازنشستگان اداره و نظارت بر صندوق های بازنشستگی و رسیدگی به غارت صندوق ها و موسسات مالی آنها است.

مبارزات بازنشستگان از مهر سال ۹۵ که معلمان بازنشسته دست به تجمعات در شهرهای مختلف کشور زدند، وارد فاز تازه ای شده و بی وقفه ادامه داشته است. بازنشستگان شبکه های خود را گسترش داده و در مدیای اجتماعی نیز گروههای مختلفی برای تبادل نظر و تصمیم گیری برای اعتراضات خود سازمان داده اند. از جمله برای تجمع امروز از شهرهای مختلف بیانیه دادند و خانواده ها و همکاران شاغل خود را به شرکت در آن تشویق کردند. نقش زنان در سازماندهی و حضور و نقش فعال آنان در تجمعات اعتراضی از جمله تجمع امروز یک وجه قابل توجه مبارزات بازنشستگان است.

بازنشتسگان در پایان تجمع امروز قطعنامه خود را قرائت کردند و سپس در صفوفی متحدانه و با دادن شعار بطرف میدان بهارستان راهپیمایی کردند .بازنشستگان با شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم” عزم خود را برای تداوم مبارزه اعلام کردند و در پایان تجمع نیز اعلام کردند که روز ۳۱ شهریور دست به تجمع خواهیم زد.

خواست های بازنشستگان بیانگر خواست های کل طبقه کارگر و اکثریت عظیم جامعه است و شایسته حمایت گرم و فعالانه همه مردمی است که این نظام را نمیخواهند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲ اوت ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …