باز هم کردستان عراق!

دور دیگری از اعتراضات و خشم مردم ناراضی در بسیاری از شهرهای کردستان عراق مجددا بمیدان آمده است. اعتراض مردم شهرهای، اربیل، سلیمانیه، دهوک، رانیه، هلبجه، کلار، قلادزه و چند شهر دیگر در روز چهارشنبه علیه وضع موجود، و علیه فساد باندها و شبکه های طایفه ای، قومی و اسلامی تازگی ندارد. بیش از ده سال است که مردم کردستان عراق برای کنار زدن مافیای احزاب قومی اسلامی حکومت اقلیم که بمدت سه دهه بر ثروت و هستی بادآورده چنگ انداخته اند، مجددا اعتراض خود را بنمایش گذاشتند. مردم خشمگین روز چهارشنبه با قاطعیت تمام در حمله به دفاتر و مراکز احزاب اصلی و همچنین حزب به اصطلاح تغییر اعلام کردند که از خزعبلات اصلاحات عبور کرده اند.

اگر نهادها، احزاب و نیروهای مترقی چپ و کمونیست برای ایفای نقش، هدایت و رهبری این اعتراضات غفلت کنند، فرصت تاریخی مهمی را از دست خواهند داد. با این وصف در صورت فروکش کردن موج نارضایتی ها باز هم احزاب قومی، طایفه ای و اسلامی حاکم بر کردستان عراق از منظر مردم خشمگین پدیده مرده و تاریخ مصرف گذشته ای خواهند بود که باید روزی کنار زده شوند.

مردم کردستان ایران طی دورهای متوالی از نزدیک شاهد و ناظر اعتراضات مردم در کردستان عراق بوده اند که الگوی احزاب ناسیونالیست و فدرالچی اپوزیسیون در کمپهای کردستان عراق همین حکومت اقلیم است که مردم کردستان عراق میکوشند آنرا از سر راه سعادت و خوشبختی خود بردارند.

احزاب ناسیونالیست اپوزیسیون کرد مستقر در کمپهای کردستان عراق سالها است به هر وصله پوسیده ای خود را آویزان کرده اند که این الگوی شکست خورده و تباه کننده زندگی مردم کردستان عراق را برای مردم کردستان ایران به ارمغان بیاورند.

اما فضای سیاسی و اعتراضی در شهرهای کردستان ایران چپ تر، رادیکالتر و انسانی تر از آن است که احزاب ناسیونالیست مهاجر در آنسوی مرز بتوانند کپی این ساختار زنگ زده، فاسد و مافیایی را به مردم کردستان ایران قالب کنند.

با کنار زدن احزاب قومی، اسلامی و طایفه ای حاکم بر کردستان عراق توسط مردم بستوه آمده کردستان عراق، بساط کل این جریانات در هر دو سوی مرز کاملا حاشیه ای خواهد شد. قیام مردم لبنان، آتش زیر خاکستر در شهرهای عراق و مبارزات و اعتراضات هر روزه کارگران و بخشهای مختلف مردم در ایران، قطعا بر اوضاع کردستان عراق تاثیر مستقیم دارد و این روند را تسریع خواهد کرد.

عبدل گلپریان

اینرا هم بخوانید

اعترافات فرمانده کل سپاه به شروع موج دوم انقلاب

«قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی قصد دارد در سالگرد …