بحثی در ادامه یادداشت دو فعال کارگری شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد- شهلا دانشفر

دو فعال کارگری از ایران طی یادداشتی در مورد موضوع مهم ضرورت اتحاد کارگران شاغل و بازنشستگان اظهار نظر کرده اند. ضمن تشکر از این دو دوست کارگر خواننده کارگر کمونیست و تایید تاکیدات مهمشان ، نکات مختصری دارم که مینویسم.
مهدی از ایران مینویسد: ” بنظر شما آیا زمان آن نرسیده که نیروهایمان را یکی کنیم وبه این فریبکاریها پایان بدهیم؟ نکته اصلی همین مسئله ی متحد شدن است، که آرزوی همه‌ی باز نشستگان است. در واقع ما باز نشستگان فقط کف خیابان را داریم واینجا ضرورت اتحاد با شاغلین صد چندان می‌شود. با اتحاد وپشتیبانی مراکز بزرگ تولیدی نظیر پالایشگاها،فولاد سازی ها ، هفت تپه ، خود رو سازی ها ووووو… میتوان براحتی این توازن قوا را بنفع کل این جنبش تغییر داد و گوشهای کر این مفتخوران را مجبور به شنیدن حرفها وخواسته هایمان و تن دادن به حقوق بحقمان بکند. با آرزوی رسیدن به یک پارچگی واتحاد در صفوفمان برای رسیدن به معیشت ،منزلت و کرامت انسانی”
آرمان دوست دیگر ما نیز در این رابطه مینویسد: “من تقاضا دارم در در رابطه با اتحاد شاغلین با بازنشستگان با توجه به موقعیت وجایگاه کارگران شاغل در تولید که ابزار برنده تری در دست دارند، بیشتر در مورد اتحاد کارگران شاغل با بازنشستگان تاکید کنید. متاسفانه پشتیبانی آنچنانی از باز نشستگان بعمل نمی نمی آید. بازنشستگان فقط کف خیابان را دارند و حکومت خیلی احساس خطر نمی کند و با اهمیت ندادن به این اعتراضات می کوشد اعتراضات ما ر ا به فرسودگی بکشاند. اما با پشتیبانی عملی شاغلین از تجمعات بازنشستگن میشود این کوه را جا به جا کرد.
شهلا دانشفر: نکات درستی مورد تاکید این دوستان است. بازنشستگان با شعار “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون”، بر تداوم اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات بر حق خود تاکید کرده و در عین حال هرگونه زد و بند از بالا و سردواندن با وعده های پوچ را عقب میزنند. این شعار برعمل مستقیم و قدرت مبارزه خود بازنشستگان برای متحقق شدن خواستها یشان تاکید دارد. اما بازنشستگان نه فقط کف خیابان بلکه تجربیات ارزنده ای از اعتراض را دارند که درسهای آن آموختنی است. نقطه قوت دیگر بازنشستگان موقعیت مبارزاتی ای است که در جریان سالها مبارزه در سطح جامعه کسب کرده اند. بدین گونه بازنشستگان یک بخش رزمنده جامعه هستند که با تجمعات پیوسته و قدرتمندشان تا هم اکنون تاثیر مهمی بر فضایی سیاسی شهرها و بهبود توازن قوا به نفع اعتراضات بخش های دیگر کارگری داشته اند. بازنشستگان با اعتراضاتشان سنگر مهمی علیه تعرضات حکومت به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه بوده و با فریاد شعار “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد”، “درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید” کل جامعه را به اعتراض گسترده و متحد فرا می خوانند. و این شعارها مستقیما به شعار”فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی” که یک شعا رمهم انقلاب بود ربط دارد.
بازنشستگان همچنین با شعار “نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد” به سرکوبگریهای حکومت که با گسترش اعدامها هدف عقب زدن اعتراضات مردمی را دنبال میکند، پاسخ محکمی دادند. در عین حال بازنشستگان نقش مهمی در جلو آوردن خواستهای سراسری ای چون درمان رایگان، تحصیل رایگان با فریاد “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست داشته اند.
از همین رو به باور من مبارزات بازنشستگان خاری در چشم حکومت است و جمهوری اسلامی از اعتراضاتی با این قدرت و با چنین موقعیتی هراس دارد. به این اعتبار مبارزات بازنشستگان هم به لحاظ خواستهای برحقی که دارند که اساسا خواستهای سراسری مردم است و هم به لحاظ مکان مهمی که در فضای سیاسی جامعه دارد، شایسته وسیعترین حمایتها است.
با این مقدمه من هم تاکیدم بر اتحاد کارگران شاغل و بازنشسته و ایجاد یک صف متحد کارگری در مبارزه در دفاع از معیشت و منزلت انسانی است. و این چیزی است که ضرورت آن هر روز بیشتر به ملکه ذهن کارگران و کل جامعه تبدیل شده است. از جمله سال ۱۴۰۲ سال فریاد شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” بود. این شعار در کنار شعار “لشکری کشوری، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد” در بنرهای اعتراضی بازنشستگان نقش بست. بخصوص این شعارها در تجمعات آنان در اهواز و کرمانشاه به بنرهای ثابت تجمعات تبدیل شده است. همچنین این شعارها در فریادهای اعتراضی تجمعات بازنشستگان در شهرهای بسیاری شنیده میشود. بدین گونه بازنشستگان پرچم اتحاد طبقاتی کارگری در سطح جامعه را برافراشته اند. از جمله خود آنان مبتکر شکل دادن به این اتحاد بوده و فراخوان به تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در مقاطع مختلفی از سال گذشته گامی در این راستا بوده است. در این تجمعات در جاهایی کارگران شاغل نیز شرکت داشتند و در مقاطعی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به حمایت معلمان شاغل از تجمعات معلمان بازنشسته فراخوان داد. بعد هم دیدیم که فریاد شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد، اتحاد” در نفت بلند شد و در چندین شهر ما شاهد تجمعات مشترک کارگران شاغل رسمی و بازنشستگان در نفت در اعتراض به دست اندازی به صندوق بازنشستگی و اختلاسها و دزدی ها بودیم . بدین ترتیب در سال گذشته بطور واقعی زمینه های اصلی حرکت برای شکل دادن به اتحاد کارگران شاغل و بازنشسته در سطح جامعه گذاشته شد. سال ۱۴۰۳ میتواند سال تحقق عملی این اتحاد و رفتن بسوی اعتراضات گسترده و سراسری باشد. همانطور که در یادداشت دو دوست کارگر ما مورد اشاره قرار گرفته اتحاد شاغل و بازنشسته یک حلقه کلیدی در قدرت گیری مبارزات کارگری در سطح جامعه است. بطور مثال الان اعتراض به مصوبه جنایتکارانه مزدی شورایعالی کار، اعتراض به دستمزدهای ناچیز و فقر و بی تامینی مطلق، و مبارزه برای خواست افزایش فوری دستمزدها یک محور مهم اعتراضات کارگری در سطح جامعه است. و همه میدانیم که حداقل دستمزد مبنایی برای تعیین سایر سطوح مزدی در سطح جامعه و از جمله بازنشستگان است. از همین رو می بینیم که حکومت با تقسیم بندی مزد بگیران، به حداقل بگیر و سایر سطوح و غیره تلاش میکند در صف جنبش برای خواست افزایش دستمزدها تفرقه ایجاد کند. تقابل با این تعرضات و با این دسیسه ها اعتراضی متحدانه را می طلبد. همانطور که اشاره کردم بازنشستگان با مبارزاتشان در سال گذشته حقیقتا حماسه آفریدند و نقش مهمی در تحرک سیاسی کل جامعه و تغییر توازن قوا به نفع اعتراضات کارگری در محیط های کار داشته و دارند. کارگران شاغل نیز با پیوستن به تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته میتوانند نقش بسیار مهمی در قدرتگیری بیشتر این مبارزات علیه فقر، بی تامینی، اختلاسها و سرکوبها، داشته باشند. از همین آغاز سال ۱۴۰۳ به استقبال چنین اعتراضات مشترکی برویم.
بعلاوه در حال حاضرشاهد وجود تشکلهای مختلفی از بازنشستگان هستیم. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که از نمایندگان تشکلهای معلمان در شهرهای مختلف شکل گرفته است، میتواند الگوی خوبی برای سازمانیابی سراسری بازنشستگان نیز باشد. به این معنا که از نمایندگان همین تشکلهای موجود بازنشستگان، میشود شورای هماهنگی سراسری تشکلهای بازنشستگان شکل بگیرد. و به این ترتیب بتوانند با قدرت بیشتری به تدارک اعتراضات گسترده تر و سراسری تر خود بروند. آمارها از ۲۵ میلیون بازنشسته خبر میدهد و ایجاد شورای سراسری بازنشستگان میتواند چتری برای سازمانانیابی این نیروی معترض بزرگ اجتماعی باشد و این اتفاق نقش مهمی در شکل گیری تجمعات سراسری بازنشستگان خواهد داشت. ضمن اینکه اتحاد شاغل و بازنشسته بستر اتحاد طبقاتی کارگری در سطح جامعه خواهد بود .
با تشکر از مهدی و آرمان دو دوست کارگری که اظهار نظر کردند و دریچه ای بر این بحث مهم گشودند.

اینرا هم بخوانید

حکم اعدام توماج صالحی  و انفجار خشم کل جامعه- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۲۹ حک اعدام توماج صالحی کل جامعه را  تکان داد. مردم با فریاد …