برای آزادی زندانیان سیاسی: اعتراض به عدم توجه به شیوع کرونا در زندانها و‌اعتراض زندانیان و خانواده ها

اینرا هم بخوانید

گفت و گو: نقش مذهب در تبعیض و سرکوب