برای نجات جان رامین حسین پناهی در همه جا باید به خیابان رفت!

اطلاعیه شماره ٢ هفته نجات رامین حسین پناهی!
دوستان گرامی ، مخالفین اعدام و مدافعین کمپین نجات رامین حسین پناهی

برای نجات جان رامین که حکم وحشیانه اعدام او اکنون به تائید دادگاه بالاتر حکومت اسلامی نیز رسیده، باید بپا خاست. 
در هر جای اروپا و کانادا و امریکا که هستید، با دوستان خود تماس گرفته و میتینگ سازمان دهید.
برادر رامین حسین پناهی، امجد در یک مصاحبه با رسانه روداوا اعلام کرد که مادر رامین قصد دارد در مقابل زندان سنندج تحصن کند.
همراه با مادر و پدر رامین، همراه با خانواده نگران رامین، ما هم باید در مراکز شهرهای اروپایی و در هر جایی که هستیم، میتینگ، تحصن و اعتراض سازمان دهیم.
لطفا فورا اقدام کنید و خبر برنامه های خود را به ما اطلاع دهید.
حکومت اسلامی ایران باید ببیند در مقابل قصد جنایت و اعدام یک فعال سیاسی طوفان درو میکند. این حرکتی است برای نجات جان رامین و مقابله با اعدام ها در ایران، بویژه در شرایطی که مردم ایران بپا خاسته و اعلام کردند که این حکومت را نمیخواهند.
در شرایطی که دو سوم مردم زیر خط فقر زندگی میکند حکومت اسلامی ایران فکر میکند با اعدام فعال سیاسی میتواند قدر قدرتی کند، بپا خیزیم و اعلام کنیم که متحدانه علیه اعدام و چوبه های دار هستیم.
کمپین نجات رامین حسین پناهی
١٢ آپریل ٢٠١٨
amjad.hosseinpanahi@gmail.com
minaahadi26@gmail.com

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …