برنامه ترکی همبستگی انسانی با محمد شکوهی: سخنان جدید خامنه ای، وحشت او از چیست؟

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه:سخنان جدید خامنه ای، وحشت او از چیست؟

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی