برنامه همبستگی انسانی؛ موضوع: حکومت اسلامی و جراحی اقتصادی. با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی