برپایی اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 

کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”

امروز بیست و یکم آبانماه تمامی کارگران بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز همانطور که اخطار کرده بودند برای دومین روز برای پیگیری مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محل شرکت  تجمع و راهپیمایی اعتراضی بر پا کردند. قابل توجه بود که این کارگران سپس مقابل دفتر مدیریت شرکت مجمعی برای همفکری در مورد چگونگی ادامه اعتراضات و پیگیری مطالبات خود برپا کردند و بر سر خواستها ومطالبات خود به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند. در این نشست عمومی، کارگران از خواستها و مطالباتشان سخن گفتند.از اینکه هر تک کارگر فولاد خود یک لیدر و رهبر است و همه باید متحدانه برای خواستهایشان بایستند. آنها همگی بر تداوم مبارزاتشان تا رسیدن به خواستهای خود تاکید کردند.

اتکاء به تصمیم گیری جمعی در مجمع عمومی یکی از نقطه قوتهای مبارزات کارگران گروه ملی اهواز در مقاطعی از اعتراضاتشان بوده است که قدرتمند عمل کرده اند. و امروز تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی نوید بخش دور جدید قدرتمند اعتراضات این کارگران است.

 صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد با درج اخبار اعتراضات این کارگران، خواستهای فوری کارگران فولاد اهواز را اعلام میکند. این مطالبات عبارتند از: همسان سازی حقوقها، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی.

حرکت اعتراضی امروز کارگران گروه ملی فولاد اهواز پاسخ محکمی به وعده  سراسیمه مدیریت مبنی بر پرداخت مبلغ سه میلیون تومان علی الحساب و سردواندن کارگران با وعده و وعیدها به جای گردن گذاشتن به مطالبات شان بود. اعتراضات کارگران فولاد ادامه دارد.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ آبان  ۱۴۰۲،  ۱۲ نوامبر  ۲۰۲۳–

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …