به یاد جانباختگان اعتراضات دیماه سال ۹۶, شما تپش انقلاب مردم ایران برای رهایی هستید

تو را خوب به یاد دارم، «سینا»؛ آن زمان که فقط ۱۶ سال داشتی و پدر را از دست دادی. چقدر از مرگ پدر ناراحت شدی. در حلقه محبت مادر درس را ادامه دادی و دپیلمت را گرفتی. با گرفتن دیپلم مجال زیادی برای ادامه تحصیل نداشتی. به دنبال کار دویدی تا چرخ زندگی خود و مادر را بچرخانی. مثل آقازاده ها «ژن برترِ» دزدی و نشستن سرِ سفره چپاول را نداشتی که از کار کردن بی نیاز باشی. از عطر فروشی تا لباس فروشی و کارهای دیگر را تجربه کردی. هرچه بود «نانِ زحمتِ» خود را می خوردی و مثل آخوندها به شغل ناشریف مفتخوری آلوده نبودی. خوب به خاطر دارم که یکی از آرزوهایت تشکیل خانواده بود؛ دوست داشتی پدر شوی و به فرزندانت با همه وجود محبت کنی. به یاد دارَمَت سینا؛ آن روز که در خیابان، فریاد آزادی و «منزلت انسانی» را سر دادی و در یکی از روزهای دی ماه دستگیر شدی!. در زندان، اوباش اسلامی تو را زیر کتک گرفتند و به تو قرص خوراندند. گفته بودی: «فردا، جشن تولد بیست و دو سالگی ام است و می خواهم آزاد شوم» اما نگذاشتند که بهار دیگری را تجربه کنی؛ جان عزیزت را با بی رحمیِ تمام گرفتند…

“سینا”، “وحید”، “سارو”، “کیانوش”، “علی”، “آرمین”، “احمد” و … ما شما را خوب بیاد می آوریم؛ شما نه معتاد بودید نه تحریک شده سازمان سیا و موساد، نه آشغال بودید و نه خس وُ خاشاک. دشمنان مردم اینطور در مورد شما حرف می زنند. از ترسِ شان است؛ ترس از جسارتی که در دل شما غلیان کرد و به فریاد رسید؛ ترس از سماجت شما در گرفتن حق؛ ترس از عاقبت هراسناکی که در انتظارشان نشسته! با انکار شما ره به جایی نمی برند. چرا که ما (و حتی آنها در خلوت خود) شما را خوب می شناسیم. شما “فریاد آزادیخواهی مردم ایران” علیه “استبداد دینی” هستید. شما نماینده “شورش گرسنگان” علیه “مفتخوران اسلامی” هستید. شما نمادِ “نهِ” همهِ مردمِ ایران به دار و دسته های حکومت هستید. شما آبرو و شرف مردم ایران در مقابل رذالت و بی شرمی حاکمان هستید. شما یار و همراه “دخترخیابان انقلاب” برای لغو حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی هستید. شما فریادی برآمده از اعماق جامعه ایران برای تغییر هستید. دشمنان مردم به ریختن خون شما افتخار می کنند و کشتار شما را نشانه قهرمانی می دانند. اما شما قهرمانان واقعی این صحنه هستید. شما به ستارگان پیوستید. شما تپش انقلاب مردم ایران برای رهایی هستید.

به یاد شما می خوانیم، به یاد شما می جنگیم، به یاد شما به مبارزه برای زندگی بهتر ادامه خواهیم داد. پیام و صدای شما همچون کبوتری بال می گشاید و گسترده تر خواهد شد. “نسیم آزادی” به وزش در آمده تا تلخکامی ها را با خود ببرد، تا “اربابان سیه روزی” را از تاج و تخت براندازد، تا “آشغال های واقعی” را به “زباله دان تاریخ” بسپارد و نوای عشق و آزادی و انسانیت را در سراسر ایران به صدا در آورد.

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …