بودجه سال آینده نهادهای مذهبی بیشتر از بودجه ۶ استان است

هرچه جامعه بیشتر علیه مذهب میچرخد مرتجعین حاکم بودجه نهادهای مذهبی را بیشتر میکنند. آنها میدانند که این نیز خشم مردم علیه حکومت و علیه کل نهادهای مذهبی را بیشتر دامن میزند و مردم را بیش از پیش از نفس مذهب منزجر میکند اما این نهادها لازمه بقای حکومتند، یک ابزار سرکوب هم هستند و حکومتی که در حال زوال کامل است چاره ای جز تقویت آنها ندارد.

نفس این بودجه ها و کل سیاست حاکم بر بودجه بیگانگی کامل حکومت را از مردم و ترس آشکارش را از انقلابی که در حال شکل گیری است نشان میدهد.

مردم هم خواهان سرنگونی حکومتند هم خواهان جدایی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش و هم خواهان قطع دست مذهب از زندگی شان. مردم خواهان قطع کامل کمک دولت به نهادهای مذهبی و همینطور ارگانهای سرکوبند. مردم از همه اینها به ستوه آمده اند. انقلاب در ایران علیه حکومت مذهبی، انقلابی برای پایان دادن به دخالت مذهب در دولت و در زندگی مردم، انقلابی زنانه برای پایان دادن به هر نوع تبعیض و بیحقوقی زنان، انقلابی برای پایان دادن به کار مزدی و فقر و نابرابری و انقلابی برای جامعه ای آزاد و انسانی و مرفه است.

از کانال تلگرامی حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …