تاریخ شفاهی چپ در کردستان، گفتگو محمد خاکی با حمید تقوائی

https://www.facebook.com/NramzanAli/videos/1780067965372084/

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری