تجمعات بارنشستگان مخابرات در چندین استان

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در استانهای تهران،خوزستان،لرستان،اصفهان، کردستان،فارس،اردبیل و خراسان رضوی در مشهد دست به تجمع زدند. فیلمها

کردستان

فارس

تهران

اصفهان

لرستان

خوزستان

اردبیل

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …