تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد

امروز پنجم آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق معمول یکشنبه های اعتراض در شهرهایی چون اهواز، شوش، اراک و کرمانشاه دست به تجمع زدند. در شوش بازنشستگان از شهرهای کرخه و کارون و شوش تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی زدند و شعار میدادند :”فقط کف خیابون به دست میاد حقمون:”، تامینو غارت کردند ما را بیچاره کردند” و :”تامین اجتماعی چه نام اشتباهی:”.

در اهواز بازنشستگان معترض با شعارهای “هم مجلس، هم دولت، ظلم میکنن به ملت!”، ” تامین پر در آمد چه بر سر تو آمد”، ” و گرانی تورم بلای جان مردم” صدای اعتراض خود را بلند کردند. در اراک بازنشستگان با سر دادن شعار “حسین حسین شعارشون، دروغ  و  دزدی کارشون” صدای اعتراض خود را به بساط دزدسالار حاکم بلند کرده و با سرود “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی وای از این بردگی” توحش و بربریت سرمایه داری حاکم را به چالش کشیدند.

در کرمانشاه بازنشستگان با فریاد شعارهایشان خواستهایشان را اعلام کرده و بنرهایی با تاکید بر اتحاد بخش های مختلف بازنشستگان، درمان رایگان و معیشت، منزلت حق مسلم ماست قابل توجه بود.

یک موضوع بحث این تجمع اعتراض به برنامه موسوم به «توسعه هفتم» حکومت است که تعرضی به زندگی بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه است.

شعارهای اعتراضی بازنشستگان در این تجمع از جمله عبارت بودند ار: ” خواسته ما این زمان، معیشت است و درمان”، “نه مجلس، نه دولت، نیستند بفکر ملت”، “فقط کف خیابان ،بدست میاد حقمان”، “تا حق خود نگیریم ، از پا نمی نشینیم”، “بازنشسته میمیرد، ذلت نمی پذیرد”، ” ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما”، “وزیر بی لیاقت، خجالت، خجالت”، و “حاصل کار دولت، غارت جیب ملت”.  

دراین روز همچنین بازنشستگان فولاد در تهران و اصفهان مثل هفته های گذشته با خواستهایی مشترک با بازنشستگان تامین اجتماعی و در اعتراض به وضع بد معیشتی خود تجمع داشتند.

بازنشستگان با شعارهای اعتراضی خود بخش های مختلف حاکمیت و بساط چپاول و دزدی هایشان را به چالش کشیده و صدای اعتراضشان را علیه فقر و تبعیض و نابرابری بلند  میکنند و صدای اعتراض کل مردم هستند. یک فراخوان آنها به اتحاد مبارزاتی جمعیت میلیونی و بازنشستگان و کارگران شاغل و بازنشسته و پیوستن مردم به صف اعتراض آنها علیه فقر و بی تامینی است. بازنشستگان امروز صدای رسای اعتراضی جامعه به  تعرضات معیشتی حکومت از جمله برنامه موسوم به «توسعه هفتم» هستند. از خواستها و مبارزات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ آذر  ۱۴۰۲،  ۲۶ نوامبر  ۲۰۲۳ 

اینرا هم بخوانید

اطلاعیه انقلاب زنانه؛ رای ما سرنگونی، رای ما انقلاب زن زندگی آزادی

مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار اسلامی، رژیمی که تنها با ستم و تبعیض جنسی و جنسیتی، …