تجمعات بازنشستگان مخابرات در چندین شهر. تصاویر

بازنشستگان مخابرات امروز دوشنبه ٢٢ خرداد دست به تجمع زدندو تصاویر

شهر کرد

کهکلویه وبویر احمد

گیلان/ رشت

رشت

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …