تجمعات بازنشستگان کشوری در چند شهر و دو خبر دیگر

تجمعات بازنشستگان کشوری در چند شهر و دو خبر دیگر
کشور را غارت کردند ما را بیچاره کردند

روز ۱۸ مهر بازنشستگان کشوری شامل بازنشستگان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته، همچون سه شنبه های قبل و برای پیگیری خواستهایشان در شهرهای اهواز، سنندج، همدان، قزوین و کرمانشاه تجمع کردند.  در این تجمعات بنری با نوشته “معلم زندانی آزاد باید گردد” قابل توجه بود. شعارهای بازنشستگان در این تجمعات از جمله عبارت بودند از: “منزلت، معیشت، سلامت حق مسلم ماست”، “وعده و وعید چه خوب بود ولی همش دروغ بود”، “نه وعده، نه بازی ، اجرای همسان سازی”، “نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، و “کو مهار تورم، دروغ نگین به مردم”.
 
 حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۲،  ۱۰ اکتبر   ۲۰۲۳

فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره دو

کمپین مالی حزب لیست شماره دو در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ …