تجمعات قدرتمند و با شکوه بازنشستگان، و اخبار اعتراضی دیگر

امروز سه شنبه ۲۸ فروردین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اعتراض به فقر و گرانی و برای پیگیری مطالبات خود تجمع مشترکی در شهر اهواز برپا کردند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما”، “تجمع ، اعتراض حق مسلم ماست”، ” معلم زندانی آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، ” فقر و فساد همین جاست، انگل زاده آمریکاست”، “رئیسی بی عرضه بر گرد برو تو حوزه”، “بازنشسته می میرد، ذلت نمی پذیرد”. در این تجمع بنرهایی با مضمون معلم زندانی آزاد باید گردد، درمان رایگان، معیشت منزلت حق مسم ماست، و شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد توجه ها را بخود جلب میکرد.

بازنشستگان در این هفته با اعتراضات گسترده خود حماسه آفریدند. از جمله بنا بر گزارشات تکمیلی در تجمع اعتراضی روز ۲۶ فروردین روز بعد از حمله موشکی حکومت اسلامی به اسرائیل، بیش از ده هزار نفر از معلمان بازنشسته از سراسر ایران در تهران تجمع کردند و بر خواستهای پاسخ نگرفته خود از جمله اجرای رتبه بندی و پرداخت معوقات مزدی شان تاکید کردند. تجمعی به این عظمت پاسخ محکمی به جنگ افروزی های حکومت و سرکوبگری هایش بود. در این روز بازنشستگانی که امکان حضور  در تهران را پیدا نکرده بودند در اهواز و مریوان تجمع داشتند. در اهواز بازنشستگان با شعار “نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما” به نقشه های جنایتکارانه حکومت برای سرکوب اعتراضات مردمی پاسخ قاطعی دادند.

-تجمع اعتراضی دیگر امروز بیست و هشتم فروردین ما از سوی مالباختگان غارت شده رضایت خودرو و طراوت نوین در مقابل دفتر رئیسی برپا شد. این مالباختگان در روز ۲۶ فروردین نیز تجمع و راهپیمایی بزرگی داشتند. معترضین شعار میدادند:”دادستان رشوه گیر نمیخوایم، نمیخوایم”.

در روز گذشته نیز کارگران راه آهن ناحیه اراک بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در اعتراض به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت بد شغلی خود در میدان راه آهن مقابل اداره کل راه آّهن تجمع کردند. در این روز  همچنین کشاورزان در اصفهان در اعتراض به خلف وعده برای بازگشایی آب زاینده رود و   وضع بد کشت و معیشت خود و با خواست حقابه در فلکه خوراسگان تجمع کردند. همزمان با تجمع اعتراضی در میدان خوراسگان، کشاورزان در شرق و غرب اصفهان نیز تراکتورها شان را به خط کردند. از آغاز سال جاری کشاورزان اصفهان تجمعاتی پی در پی بر سر این موضوع داشته اند.  خبر اعتراضی دیگر در این روز به تجمع اعتراضی خدمتگزاران و سرایداران مدارس در خمینی شهر و ناحیه ۵ اصفهان مربوط است. در این روز خدمتگزاران و سرایداران مدارس خمینی شهر برای سومین روز مقابل فرمانداری تجمع داشتند.

آخرین خبر اینکه روز گذشته دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذا و دیگر مشکلات خود دست به اعتصاب غذا سراسری زدند.

پرستاران نیز از آغاز سال جدید اعتراضات گسترده ای داشته اند. آخرین خبر اینکه روز ۲۵ فروردین جمعی از پرستاران و کادر درمان در اهواز در اعتراض به محقق‌نشدن مطالباتشان با خواست اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه‌کاری اجباری تجمع کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …