تجمع اعتراضی ۲۸ خرداد بازنشستگان و فضای سیاسی ایران

لینک مصاحبه از اینجا

اینرا هم بخوانید

سازمانده: مرگ رئیسی و واکنش جامعه – پیامهای رسیده به کنگره