خروش دهها هزار نفر در بستر خشک زاینده رود در اعتراض به رژیم اسلامی- مجموعه عکس و فیلم

بستر زاینده رود به بستر همبستگی توده های مردم بپاخاسته اصفهان تبدیل شد؛ مردمی که از همه چیز به ستوه آمده اند.

تحصن کشاورزان اصفهان در ده روز گذشته بستری فراهم کرد برای توده های وسیع تر مردم خشمگین از کل مصائبی که حکومت بر آنها تحمیل کرده است. حمایت مردم اصفهان از کشاورزان در روزهای گذشته، در ادامه خود به تظاهرات عظیم مردم در روز یازدهم تبدیل شد.

یکی از شعارهای مردم علیه صدا و سیمای منفور حکومت است: ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

در فضای اعتراضی که در اصفهان حاکم شده، جوانان تابلوی خیابان را از شهدای غزه به آبان و جنایت عظیم حکومت تغییر نام دادند.

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

اعتصاب متحدانه کارگران فولاد: روز سوم  اسفند  سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد ایران …