تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران: لیست برنامه های اعلام شده به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر در خارج کشور

بساط سرمایه داری باید برچیده شود، سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است.زنده باد اول مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر!

جدالی نابرابر و بی امان، سراسر تاریخ خونبارِ سرمایه‌داری و استثمار وحشیانه طبقه کارگر را در بر گرفته است. این نظام نهفقطنابرابری و بی عدالتی، فرودستی و فقر، که جذام خرافه و مذهب و ناسیونالیسم و کهنه پرستی را به جان کل بشریت انداخته است. میلیونها انسان هم سرنوشت را در جنگ، خصومت، نفرت‌ نژادی و ملی و مذهبی گرفتار کرده است، تا بنیادهای فقر و فلاکت وبی‌حقوقیسازمان یافته جامعه طبقاتی زیر ‌آوارهای آن مخفی بماند! مهملات دمکراسی و پارلمان وسیله مشروعیت دروغین نظامی است کهجزآزادی سرمایه و انباشت سود و منفعت مشتی مفتخور و انگل، حاصلی برای کل بشریت زخم خورده و دردمند ندارد. در نظام‌هاییمانندجمهوری اسلامی ایران از همین دمکراسی انتخاباتی برای به قدرت رساندن احزاب حاکم هم خبری نیست. آنجا رسماً کارگر را بهزندانو شلاق محکوم می‌کنند تا حاکمیت سیاه سرمایه را سر پا نگهدارند. این چرخه استثمار باید از چرخش بازایستد، این عزم سوسیالیستی اول ماه مه است. این مبنای همبستگی میلیونهاانسانی است کهبرای برابری و محو استثمار به میدان می‌آیند تا انسان اختیار خود را به دست بگیرد و این جهان وارونه، بر روی پایخود استوار شود،بشریت به انسانیت برسد و بساط خونین سرمایه برچیده شود.در ایران مردم آزادیخواه و معترض و در پیشاپیش‌آنها طبقه کارگر، عزم جزم کرده‌اند تا با به زیرکشیدن حکومت وحشی و ضدبشراسلامی، نه فقط مردم ایران که کل جهان را از شر حکومت اسلامی و جنبش سیاه اسلامی رها کنند!• طبقه کارگر یک طبقه جهانی ایست ما همدوش کارگران سراسر جهان علیه ۱% های حاکم بر کل بشریت ایستاده‌ایم!• فقر گسترده، تخریب محیط زیست، جنگ و ویرانی محصول سلطه همین طبقه در ایران و افغانستان و کل جامعه بشری ایست!• در مجامع بین‌المللی مانند ILO و کمیسیون «مقام زن» سازمان ملل متحد نمایندگان ضد کارگر و ضد زن دولت تبهکاراسلامی ایران جا خوش کرده‌اند، به این رسوایی باید پایان داد و این مزدوران را اخراج کرد!

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگری و آزادیخواهان!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

اول ماه مه ۲۰۲۱

*****************

برنامه های اول مه ٢٠٢١ در خارج کشور

برنامه ویژه آنلاینی اول مه

شامل سخنرانی، قرائت پیام های همبستگی

سخنرانان: شهلا دانشفر از نهاد فریدم نوو

بهرام سروش: هماهنگ کننده کمپین بایکوت جمهوری اسلامی

کاظم نیکخواه  از کمپین برای آزادی کارگران …

ساعت ٢٢.٣٠ بوقت ایران در اتاق زوم

لیست چهار برنامه روز جهانی کارگر در کانادا

١.« نهاد فری دم  ناو» برنامه آنلاینی تحت عنوان «به پیشواز اول مه برویم. سخنرانی شهلا دانشفر در ادامه برنامه پیامها و سخنرانی توسط فعالین کارگری و نمایندگان اتحادیه ها ایراد میشود.

٢. برنامه سراسری اول ماه مه در تورنتو به فراخوان اتحادیه های کارگری کانادا در استان اونتاریو و بویژه شهر تورنتو و شهرستانهای اطراف. سازمانهای چپ و سوسیالیست و از جمله نمایندگانی از حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری چپ عراق و شماری از احزاب دیگر ایرانی و عراقی شرکت دارن و از جمله سخنرانان این برنامه هستند.

٣. برنامه شورای اتحادیه های کارگران ونکور و حومه که شامل تهیه یک مجموعه از پیامهای کوتاه ویدیویی توسط فعالین کارگری و ارایه یک ویدیوی ویژه اول ماه مه در دست تهیه است.

٤. شرکت در برنامه اول مه در ویکتوریا مرکز استان بریتیش کلمبیای کانادا. کارناوال سواره شرکت کنندگان از ساعت ۴ بعد ازظهر دوچرخه سواری و خودروسواری

آلمان؛ فرانکفورت

راهپیمایی بلوک چپ همراه با راهپیمایی DGB اتحادیه سراسری کارگران آلمان

در محل

فراخواندهنده: InterBündnis

Günthersburgpark

از ساعت ١٠ قبل از ظهر

آلمان، هانوفر:

دو مراسم و تجمع اول مه

 فراخوان دهنده DGB  اتحادیه سراسری کارگران آلمان- بخش هانوفر

از ساعت ١١ صبح  روز اول مه در محل

Hannover

Steintor  – Goseriede  Platz

برنامه دوم  از ساعت ١٨ بعد از اظهر

فراخوان به تظاهرات از طرف گروههای ضد کاپیتالیستی

Hannover

Weissekreuzplatz

آلمان، کاسل :تجمع و مراسم  اول مه

از ساعت 10.30 قبل از ظهر در محل

Königsplatz

فراخوان دهنده DGB  اتحادیه سراسری کارگران آلمان- بخش کاسل

آلمان،کلن شنبه اول مه تجمع و مراسم در محل Heumarkt از 13:00 .فراخوان دهنده DGB- Köln

سوئد،استکهلم، تجمع با رعایت نکات بهداشتی وپروتکلهای اجتماعی در روز شنبه اول ماه مه ساعت ١٥در سرگلستوری مرکز شهر استکهلم . تلفن تماس :0046707175542

Länge leve den första majLördag 1 Maj kl. 15 Sergels torg ,Stockholm

دانمارک اول مه  راهپیمایی اعتراضی

Lordag        KI.11.30

فراخواندهنده:کمیته حمایت از مردم ایران در دانمارک

هلند

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان.درد ما …