تصویر روز: صدای زن در افغانستان

اینرا هم بخوانید

نوروز ۱۴۰۲

طرح: شهاب جعفرنژاد