تضییع حقوق کارگران با اجرای طرح کارورزی

مهر:تاجیک “عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران”گفت: متاسفانه اصل سه جانبه گرایی مدت زمانی است که از سوی وزارت کار به دست فراموشی سپرده شده است.

 دولت برای پایین آوردن درصد بیکاران و ارائه اطلاعات جهت اشتغال زایی، انواع طرحها را مهندسی و مطرح می‌کند و متاسفانه این بار با ارزان کردن نیروی کار قصد دارد چرخ تولید را به گردش درآورد.

وزارت کار پس از منسوخ شدن طرح استاد شاگردی و شکست در آن طرح به طور هوشمندانه‌ای با کمی تغییرات، طرح کارورزی را مطرح کرد و با توجه به اینکه هنوز ابعاد دقیق این طرح مشخص نشده است ولی می‌توان با نگاهی به گذشته و ارائه این گونه طرحها سوء استفاده‌های احتمالی و ضایع شدن حقوق کارگران را پیش بینی کرد.

جوانان فارغ التحصیل تعداد بی‌شماری از بیکاران را تشکیل می‌دهند که با ارائه این طرح کارفرمایان بجای جذب کارگر و رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی از این جوانان به‌ عنوان کارورز استفاده می‌کنند که مشمول قوانین مربوطه نباشند.

با توجه به وظایف صنفی و صیانت از حقوق کارگران از مسئولین ذیربط در وزارت کار درخواست دارم از ارائه و تصویب هرگونه طرحی بدون مشارکت تشکلات کارگری، خودداری کنند و در ابتدای دوره چهارساله دولت دوازدهم با اتحاد و همفکری تشکلات کارگری و کارفرمایی و رعایت اصل سه جانبه گرایی برای حقوق کارگران تصمیم گیری کنیم و چرخ تولید را به گردش در آوریم.

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …