تظاهرات و راهپیمایی مردمی در زاهدان،  اعتصاب کارگران در شرکت نوین صنعت رجا

روز ۲۱ مهر مردم در زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی علیرغم فضای شدید امنیتی و حضور وسیع نیروی سرکوب حکومت در شهر، بار دیگر به خیابان آمدند و راهپیمایی کردند و با سر دادن شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور تداوم انقلاب را فریاد زدند. در این روز مردم با نیروهای نظامی درگیر شده و در تقابل با آنها شعار “بیشرف، بیشرف” سر میدادند.

امروز همچنین کارگران بخش های مختلف واحد تعمیرات واگنهای مسافری شرکت نوین صنعت رجا در تهران، در اعتراض به خلف وعده ها و سطح پایین حقوق دریافتی و وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتصاب زدند. به گفته این کارگران مزد ده میلیونی با توجه به رشد سرسام آور نرخ تورم و خط فقر سی میلیونی به هیچوجه کفاف معیشت آنها را نمی دهد. این کارگران قبلا نیز در این رابطه اعتراضاتی داشته و هر بار با تهدید اخراج روبرو شده اند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ مهر  ۱۴۰۲،  ۱۳ اکتبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور