تعرفه های جدید ویزیت پزشکان ۱۴۰۳ اعلام شد. جدول

نرخ تعرفه پزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد. دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی: ۱۲۶ هزار تومان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی: ۱۹۸هزار تومان و پزشکان فوق تخصصی: ۲۴۱ هزار تومان.

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …