تورنتو- جنگ غزه و جنگ مردم ایران؛ سخنرانی حمید تقوائی و پرسش و پاسخ

بخش اول پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

بخش دوم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

بخش سوم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

بخش چهارم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی

بخش پنجم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»
بخش ششم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

بخش هفتم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»
بخش هشتم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری