تورنتو: فیلمهای برنامه در همبستگی با قربانیان فاجعه ی پلاسکو

Jan29-17 In Solidarity with Firefighters in Plasco in Iran. Toronto Mel Lastman Square.

در همبستگی با قربانیان فاجعه ی پلاسکوی تهران،  یکشنبه 29 ژانویه در میدان مل لستمن.

از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – تورنتو، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارکری ایران ، رادیو پیام کانادا و اتحاد بین الملل در حمایت از کازگران ایران

قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=-Ot163F4zBc&feature=youtu.be

قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=8W6fUcKDKkA&feature=youtu.be

سخنرانی شاهین خلیلی

https://www.youtube.com/watch?v=uARYp0TGohk&feature=youtu.be

سخنرانی محسن ابراهیمی

https://www.youtube.com/watch?v=dYeGep6sRWs&feature=youtu.be

سخنرانی امیر پیام

https://www.youtube.com/watch?v=0QvANigOYy8&feature=youtu.be

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …