تورنتو پلازای ایرانیان: در اعتراض به زن ستیزی و زن آزاری های رژیم اسلامی و همچنین اعدام های اخیر متهمین مواد مخدر در ایران

شنبه ۲۰ آوریل  ۲۰۲۴

 اول اردیبهشت ۱۴۰۳

بابک یزدی : مجری برنامه

صدف کورش نیا:  از طرف کارزار جهانی نه به اعدام

هژار علی پور : از طرف کولبران و سوختبران

ایرج رضائی : از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …