تورنتو: گزارش آکسیون اعتراضی به اعدام ها در ایران

گزارش تلویزیون کانال جدید از تحصن امروز جمعه 16

دسامبر 2022 در اعتراض به اعدام ها در ایران تورنتو- پلازای ایرانیان به دعوت

ایران سولیداریتی. اتحاد علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه اعدام

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …