ثتا پیرخضرانی: فتواهای ضد زن جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٨

نه روسری نه توسری مرگ براین دیکتاتوری!

حجاب توسط خمینی مطرح شد واشراقی داماد خمینی حرفهای اوراتفسیرکرد ودراولین روزهای بعد از انقلاب ٥٧ خمینی اولین حمله اش بر علیه زنان را استارت زد.

جمهوری اسلامی در اولین روزهای حاکمیت خودگمارده اش “زنان را از سربازی” معاف کرد. حکم معافیت زنان از سربازی  فتواهای اول خمینی جلاد علیه زنان بود.

در اولین فتوا دریادار مدنی تمامی زنان ارتشی را اخراج کرد.

فتوای خمینی علیه روز جهانی زن و حمله اوباش و چاقوکش های حزب اللهی به تظاهزکنندگان در تاریخ مبازا ما زنان علیه اسلام سیاسی، و رژیم جنایتکار اسلامی ثبت شده است. فتوای حمله به تظاهرات زنان توسط حمینی جلاد و اوباش اسلامی برگ سیاه و جنایت این نظام علیه زنان، علیه آزادیخواهی و برایری بود.

نامه قطب زاده رئیس وقت رادیو و تلویزیون  یک روز بعد از ٨مارس ١٣٥٨  و لایحه ضد زن او علیه جنبش آزادیخواهی زنان و علیه صدای جنبشی که خواهان آزادی و برایری بود در ردیف فتواهای آندوره ثبت شد. نامه قطب زاده به خمینی جلاد بود.

بهرحال امروز جمهوری اسلامی بدون حجاب اسلامی اسلامی نیست آنوقت باید اسمش هر کفت وزهرمار دیگری باشد .

ما زنان در این سی وهشت سال شاهد مبارزات واعتراضات گسترده زنان ازیک طرف وجنگ وخشونت پلیس اسلامی از طرف دیگر بوده ایم.  پنس زدند،  سنگسار کردند،  اعدام و  شلاق واسیدپاشی کردند، اما نتوانسته اند این جنبش را بزانو در آورند !

هشت مارچ فرصتی است برای زیرپانهادن  حجاب اسلامی این نماد حقارت وخواری   زنان.

با هم حجاب و روسری ها را آتش بزنیم.

امروز جنبش ما  علیه اسلام سیاسی و علیه ستم کشی بر زنان بیش از هر دوره ای قدرتمندتر است.

صدا و تاثیر ما زنان در اعتراضات خیابانی، در مبارزه با مردسالاری همه جا دیده میشود.  در آستانه ٨ مارس روز جهانی زن باردیگر فریاد مان بلند شود! نه روسری نه توسری مرگ براین دکتاتوری.

ثتا پیرخضرانی

٣ اسفند ١٣٩٥

٢١ فوریه ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

تعرضات وسیعتر کارگری علیه حکومت، پاسخ به دستمزد چهار برابر زیر خط فقر- مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۲۴ طبق معمول هر سال در آخرین روز اسفند 1402 شورایعالی کار حداقل …