جنبش دادخواهی کولبران و سوختبران علیه جنایات جمهوری اسلامی اعلام وجود میکند

روز ۲۲ مهرماه به عنوان روز کولبر و سوخت بر در حمایت از کولبران و سوختبران و قربانیانی نامگذاری شد که عزیزانشان توسط قاتلان حکومت اسلامی به قتل رسیده‌اند و یا شمار زیادی از آنان معلول و برای همیشه توانایی راه رفتن و کار کردن را از دست داده و در شرایط مرگ و زندگی قرار گرفته‌اند. کولبری و سوخت بری آخرین تقلا برای زنده ماندن جهت امرار معاش در مناطق مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان برای بسیاری از خانواده‌های کارگرانی است که از ابتدایی ترین حق اشتغال و بیمه درمانی یا بیکاری محروم ماندەاند. شغلی کاذب که در شان هیچ انسانی نیست ولی به دلیل تامین نیازها و مایحتاج اولیه زندگی این راه پر ریسک و خطر تنها راه باقی مانده ایست که از روی اجبار باید به آن روی بیاورند.


جمهوری اسلامی در چند ده سال گذشته هیچگونه اقدامی در جهت قانونی کردن مرزهای تردد و اشتغال زایی در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان برای این قشر زحمتکش از کارگران انجام نداده، از این رو اقدام به کشتار وحشیانه و سرکوب سیستماتیک آنان نموده و کارنامه ای وحشتناک از جنایات هر روزه این حکومت علیه کولبران و سوخت بران روی سر جمهوری اسلامی سنگینی میکند. دادخواهی خانواده کولبران و سوختبران شروعی است برای محاکمه تک تک قاتلان و جنایتکاران، عاملین و آمرین این کشتار عامدانه است و هدف از این کارزار پیوست شدن تمام آحاد جامعه هم در حمایت از این دادخواهی و هم در محکومیت جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این کشتارها و جنایات روزمره حکومتی است.


ما خانواده‌های دادخواه کولبران و سوخت بران همگان را دعوت میکنیم تا به این کارزار بپیوندند و با حمایت خود جنبش دادخواهی را با هم قویا به پیش ببریم و نقطه پایانی بر این اعدام‌ها و ترورهایی بگذاریم که علیه سوختبران و کولبران هر روزه تکرار می‌شود. خانواده کولبران و سوختبران و قربانیان حکومتی را فرامیخوانیم این کارزار را کیفرخواست خودشان علیه جنایات جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند.
کانال دادخواهی کولبران و سوختبران
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …