جنگی بی امان بر سر حجاب

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۷۲:جنگی بی امان بر سر حجاب

حجاب سنگر فتح شده انقلاب زن، زندگی، آزادی است. حجاب نماد مهمی از موجودیت جمهوری اسلامی و بساط آپارتاید جنسی آن است و حکومت با راه انداختن دوباره طرح های حجاب و عفاف و ریختن مزدوران گشت ارشادی به کف خیابان دارد زور آزمایی میکند تا  تا هرچقدر که بتواند بخشی از این سنگر از دست رفته را باز پس بگیرد. جامعه نیز در برابر حاکمیت استوار ایستاده و با رقص مختلط در این ایام نوروزی خیابانها را به تصرف خود در آورد و مرزهای تفکیک جنسیتی را در هم شکست و با زور اجتماع در جاهایی گشت های ارشاد را فراری داد.  علاوه بر ریختن گشت های ارشاد به خیابان حکومت تلاش کرده است که با بخشنامه های سرکوبگرانه اش و با پلمپ مغازه ها فشارش را تشدید کند. از جمله بخشنامه داده است که دختران بی حجاب را مدیران به مدرسه راه ندهند، پرستاران بیحجاب از محل کار اخراج شوند، اماکنی که فروشندگان و کارکنان زن در محل کار بدون حجاب ظاهر شوند پلمپ شوند، رانندگی بدون حجاب مشمول جریمه و توقیف گواهینامه و اتومبیل شود، ارائه خدمات عمومی و دولتی به زنان بی حجاب ممنوع و خدمات دهندگان  مشمول جریمه شوند و رعایت حجاب برای زنان در شرکتها و موسسات خصوصی و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد الزامی است و در صورت عدم رعایت حجاب از فعالیت واحد مربوطه جلوگیری خواهد شد.

جامعه نیز پاسخ این بخشنامه ها را با رقص مختلف در خیابان ها و اعتراض جمع در برابر گشت های ارشاد رژیم داده اند. این اعتراضات را باید گسترش داد. شهرهای بیشتری به زنجیره اعتراضات خیابان با رقص مختلف و جمع کردن گشت های ارشاد از تمام محلات و از خیابان ها بپیوندند. جمهوری اسلامی با تمام نیروهای سرکوبش باید گورش را گم کند و برود.

 دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ فروردین ۱۴۰۲،  ۴ آپریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …