جنگ اسرائیل و نیروهای اسلامی، تماما جنگی علیه مردم است!

تهاجم حماس به اسرائیل و عکس العمل دولت اسرائیل به این تهاجم شروع جنگی علیه مردم اسرائیل و مردم فلسطین است و روشن بود که ابعاد و دامنه وسیعتری پیدا خواهد کرد. همین امروز حزب الله لبنان نیز با حمله به مناطقی از اسرائیل وارد جنگ شده است و جنگ ابعاد وسیعتری بخود گرفته است. این جنگ تا همینجا حداقل ٥٠٠ کشته و هزاران مجروح و شماری اسیر جنگی داشته است که شمار زیادی آز آنان شهروندان غیر نظامی هستند. این آغاز جنگی وحشیانه و خانمان برانداز است که در ادامه خود شمار بسیار بیشتری از مردم هر دو طرف را قربانی خواهد گرفت. این جنگی از هر دو سو تماما ارتجاعی و ضد مردمی است.

جریانات دست راستی اسرائیلی و نیروهای فاشیست اسلامی هر دو به فضای کشاکش و جنگ نیاز دارند چون موجودیت آنها به این کشاکش گره خورده است. جمهوری اسلامی یک پای این جنگ و بحران است و شدیدا به این جنگ و فضای جنگی برای منحرف کردن اذهان عمومی و فضای جامعه به سمت دیگری جز انقلاب و سرنگونی نیاز حیاتی دارد.

این جنگ باید از جانب همه نیروهای مترقی و آزادیخواه در سراسر جهان قویا محکوم شود. حماس یک نیروی ارتجاعی و تروریستی اسلامی است که از مساله مردم فلسطین و تراژدی آوارگان فلسطینی سرمایه ای برای قدرتگیری اسلام سیاسی زیر بیرق ضدیت ارتجاعی با آمریکا و اسرائیل ساخته است. حماس و حزب الله به جنبش اسلامی بغایت ارتجاعی متعلقند که جمهوری اسلامی یک رکن مهم آنست.

در سوی دیگر جنگ یکی از راست ترین و ارتجاعی ترین دولتهای اسرائیل قرار دارد که بیش از هر زمان ابتدائی ترین حقوق مردم فلسطین را نفی و انکار میکند.

بطور مشخص برای دولت بحرانزده نتانیاهو این جنگ مائده ای آسمانی است تا زیر پرچم مقابله با تروریستها اعتراضات داخلی را خفه کند و با دمیدن در احساست مذهبی- ناسیونالیستی موقعیت خود را تثبیت نماید. در سوی دیگر این جنگ نیز احساسات ضد اسرائیلی مردم فلسطین دستمایه حماس و جمهوری اسلامی و حزب الله و کل نیروهای ضد انسانی جنبش اسلام سیاسی برای کشاندن مردم ستمکش فلسطین زیر بیرق سیاه اسلام است. مشخصا جمهوری اسلامی که بعد از “پیمان ابراهیم” و نزدیکی بیشتر دولتهای اسرائیل و عربستان و امارات موقعیت منطقه ای خود را بیشتر در خطر میبیند، از این جنگ سود میجوید. جمهوری اسلامی که خود در زمینه سازی و تدارک عملی این تهاجم و جنگ وحشیانه نقش داشته است، تلاش میکند تا زیر سایه این جنگ اذهان را از بحران و درماندگی داخلی، و رسوائی و بی اعتباری منطقه ای و جهانی که انقلاب زن زندگی آزادی نصیبش ساخته منحرف کند و در منطقه نیز موقعیت از دست رفته خود را بازیابد.

همه این نیروهای قومی مذهبی از نفس لاینحل ماندن مساله فلسطین و ادامه جنگ و تخاصم بین “اعراب و اسرائیل” سود میجویند. امر اینان نه حل مساله فلسطین، بلکه نفس ادامه این جنگ و تخاصم است. راه حل انسانی و کاملا امکان پذیر مساله فلسطین به رسمیت شناسی دو دولت متساوی الحقوق فلسطینی و اسرائیلی است. راه حلی که با شعار به دریا ریختن اسرائیل و از سوی دیگر سرهم بندی کردن دولتهای “خودگردان” فلسطینی عملا تحت قیمومیت دولت اسرائیل، مداوما غیر ممکن تر و دور از دسترس تر میشود.

جهان متمدن باید علیه کل این جنگ و نیروهای ارتجاعی در هر دو سوی آن بپا خیزد. این جنگی است که میرود در اسرائیل و در منطقه و بویژه در نوار غزه حمام خون به پا کند. باید همه نیروهای مترقی و انساندوست و آزادیخواه جهان یک صدا و متحد خواهان قطع فوری این جنگ وحشیانه بشوند و بر راه حل انسانی مساله فلسطین پای فشارند. نجات جان هزاران بیگناه در اسرائیل و نوار غزه و کرانه باختری در گرو اقدام امروز مردم متمدن جهان است.

حزب کمونیست کارگری همه مردم ایران و جهان را به اعتراض همبسته و قدرتمند به این جنگ ویرانگر و بانیان جنایتکار آن با خواست قطع فوری جنگ فرا میخواند. در داخل کشور نیز باید در مقابل تبلیغات حکومت اسلامی در دفاع از جنگ و کشتار ایستاد و آنرا افشا کرد و اجازه نداد که حکومت که کمرش زیر فشار انقلاب زن زندگی آزادی خم شده است به کمک این فضای جنگی در منطقه کمر راست کند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸ اکتبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …