جواب چنین حکومتی چیست؟

اینها کارگران پلی اکریل اصفهان هستند. ۸۸ ماه حقوقشان را کارفرما بالا کشیده است. حقوقی که هر ماهش کفاف یک هفته زندگی را نمیدهد اما همان را هم نمیدهند. کارفرما راست راست راه میرود و به این ارگان و آن ارگان میرود، با این مقام و آن مقام نشست و برخاست میکند. رشوه میدهد و مورد حمایت قرار میگیرد. ارگانها و مقامات و فرماندهان به نیروی سرکوب فرمان میدهند جلو کارگران را بگیرید. تبانی ها را کرده ایم. رشوه ها را گرفته ایم. کارگر حقوق هم نگیرد مهم نیست با همین وضع بسازد. سال اقتصاد مقاومتی آقا است.

اما آن دوره گذشت. دوره به خیابان آمدن و ایستادن است. دوره راهپیمایی با شعار «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی» است و دوره اعتراض با شعار «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه». دوره همراه کردن خانواده ها و مردم است. یک درصد تامین تامین هستند، مفت میخورند، حقوقی نجومی میگیرند، رشوه میگیرند و اختلاس میکنند و ۹۹ درصد برای تامین نان شب شان مانده اند. اما دیگر تحمل نمیکنند. همه چیز نشان میدهد که دوره پیشروی سریع مردم علیه اوباش مفتخور و فاسد فرارسیده است.

آنها که هنوز از اصلاح حکومت و آشتی ملی دم میزنند باید خجالت بکشند. در جریان سرنگونی حکومت کارگران پلی اکریل و میلیون ها کارگر و جوان بیکار و مردم ستمدیده از روی خاکریز ننگ آنها رد خواهند شد. این حکومت با تمام دار و دسته هایش فقط و فقط باید سرنگون شود. این خواست اکثریت عظیم مردم است. خشمی که همه جا دارد تلنبار میشود بزودی سر باز میکند و کاخ ستمگران را بر سرشان خراب خواهد کرد.

www.facebook.com/wpiran/videos/1428144293886171

www.facebook.com/wpiran/videos/1427346940632573

 

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل