حزب کمونیست کارگری ایران – واحد شرق کانادا:عاشورای دولتی در تورنتو باری دیگر به صحنه افشاگری علیه رژیم اسلامی تبدیل شد!

روز یکشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۰، مردم تورنتو یک بار دیگر شاهد مقابله آزادیخواهان و برابری طلبان و مخالفین رژیم از یک طرف، و عاشوراچیان دولتی و حمایت شده از طرف رژیم اسلامی در سوی دیگر بودند. مردم در اطراف خیابان یانگ از یک طرف شاهد انسان‌های آزادیخواهى بودند که از حرمت انسانی، از اعتراضات مردم و اعتصابات کارگری در ایران، از خوشی و شادی و ترقی و تمدن و آزادگی و از حق زن و کودک و کارگر و معلم و دانشجو، و در مجموع از حق انسان، دفاع می کردند. از طرفی دیگر شاهد مبلغان جهل و خرافه و عقب ماندگی، نوحه و عزا و فرهنگ عقبمانده قرون وسطائی و مذهبی و ضد زن و ضد کودک رژیم اسلامی بودند. مردم دو نوع نگاه و دو نوع تفکر و دو نوع زندگی را با دیدن دو طرف نزاع مشاهده می کردند.

ما از طرفی از هفته‌ها قبل تدارک و آمادگی لازم، براى مقابله با این سمبل‌های ارتجاع و خرافه و عقب ماندگی را دیده بودیم؛ با تزئین کامیون و ماشین‌ها با بنرها و پلاکاردهایی در افشای رژیم و عاشورای دولتی و دست مذهب از زندگی مردم کوتاه، با رژه ماشین‌ها در خیابان یانگ از خيابان شپرد تا شمال خيابان استیلز، همراه با بلندگوهای قوی و صحبت به زبان‌های فارسی و انگیسی به افشای آنها و پروژه عاشورای دولتی آنها پرداختیم. با اینکه عاشوراچیان تا لحظه آخر محل تجمع و مسیر خود را علنی اعلام نکرده بودند، ولی ما از محل و مسیر آنها مطلع بودیم، پس از رژه با ماشین ها و قبل از ساعت یازده در  پلازای ایرانیان که مسیر عبور آنها بود، به عنوان سنگر مخالفین رژیم به افشاگری علیه آنها پرداختیم. بیش از دو ساعت در پلازا مشغول افشاى چهره کریه و کثیف رژیم اسلامی و عملکرد بیش از ۴ دهه جنایت و زندان و شکنجه و اعدام و فقر و فحشا و اعتیادی که دست آورد این رژیم است پرداختیم و در دفاع از زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام و به حمایت از کارگران اعتصابی ادامه دادیم.

شایان ذکر است که در اثر فعالیتهای پیگیر مخالفین رژیم اسلامی و افشاگری‌های ما حول این نمایش مضحک در سال‌های گذشته، امسال به نسبت سال‌های قبل مراسم عاشوراچیان دولتی بطور چشمگیری سوت و کور بود.

 ‌  مذهبی هایی که نمی‌خواستند با رژیم آدمکش اسلامی تداعی شده و سیاهی لشکرش شوند،  صف خود از آنها جدا کرده و در مساجد خودشان عاشورا گرفته بودند. خود این یک شکست بزرگ برای رژیم و عواملش بود.

افشای پروژه عاشورای دولتی که از سال ۲۰۱۶ در خارج از کشور توسط عوامل رژیم و سازمانیافته برگزار می شود یکی از برنامه های ما در این چندسال بود، اما امسال حضور  علنی چند مزدور رسمی رژیم  در صف آنان دخالت مستقیم رژیم را برای مردم آشکارتر کرد.

. ما در این روز یک بار دیگر نشان دادیم که تورنتو همچنان سنگری علیه رژیم و پایگاه مخالفین رژیم خواهد بود

چهارشنبه دوم سپتامبر ٢٠٢٠، برابر با دوازدهم شهريور ١٣٩٩

حزب کمونیست کارگری ایران – واحد شرق کانادا

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …