فراخوان بازنشستگان به تجمع سراسری و اعتراضات معلمان

فراخوان دوباره بازنشستگان به تجمع در مقابل مجلس اسلامی
بازنشستگان بار دیگر برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ده صبح روز ١٢ دیماه به تجمع در مقابل مجلس اسلامی فراخوان داده اند. یک اعتراض آنان عدم تخصیص بودجه به بازنشستگان و زندگی و رفاه آنان است. بازنشستگان همچنین خواهان همترازی حقوق خود با شاغلین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. تجمعات قبلی آنان در بیست و هفت آذر ماه در تهران و بدنبال آن در چند شهر دیگر از جمله مشهد، ابهر، تبریز، کرمانشاه با شرکت شمار زیادی از بازنشستگان برگزار شد. شعارهای بازنشستگان در این تجمعات عبارت بودند از “حقوق ما ریالیه..هزینه ها دلاریه”، “فریاد فریاد از این همه بیداد”، “بیمه رایگان حق مسلم ماست”، “حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی”، “اگر ماها نبودیم، تو اون بالا نبودی”، “درمان رایگان حق مسلم ماست”، “تحصیل رایگان حق مسلم فرزندان ماست”، ” دولت خیانت می کند ؛ مجلس حمایت میکند”، ” دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست”، “معلم. کارگر. اتحاد، اتحاد”، “کارگران فولاد آزاد باید گردند”، ” معلم زندانی آزاد باید گردد”، “از اهواز تا تهران، زحمتکشان در زندان” و “بترسید، بترسید ، ما همه با هم هستیم”. شعارهای اعتراضی بازنشستگان خواستهای آنها را بروشنی بیان میکند و در عین حال همسرنوشتی طبقاتی همه کارگران و معلمان و کارکنان محروم جامعه را بازتاب میدهد.

کارزار نه به بیمه تکمیلی معلمان
معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به “بیمه تکمیلی” ناکارآمد کارزاری به راه انداخته اند که تا کنون بیش از ده هزار و سیصد نفر طومار آنرا امضاء کرده اند. “بیمه کارآمد، درمان رایگان است” یک شعار اعتراضی معلمان در تجمعات اعتراضات چند ساله شان است. معلمان خواستار بیمه رایگان برای همه و تحصیل رایگان برای تمام کودکان هستند.

سومین روز بازداشت و اعتصاب غذای حمید رحمتی معلم
روز ٨ دی حمید رحمتی از معلمان اصفهان بازداشت شد. نیروهای انتظامی قصد بازداشت او را در روز ششم دیماه در جریان تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در اصفهان را داشتند که در آن روز موفق نشده بودند. او در روز نهم دیماه به قصد تحصن در اعتراض به حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در ششم دیماه و دستگیری چند نفر از همکارانش به آموزش و پرورش این شهر رفت و خود را به مامورین نیروی انتظامی معرفی کرد. اما همانجا به اتهام اخلال در نظم بازداشت کردند و برای آزادیش خواهان ٤٠ میلیون وثیقه شدند. در اعتراض به این دستگیری و این نوع باجگیری او دست به اعتصاب غذا زد. اکنون کارزاری در اعتراض به بازداشت وی و طلب وثیقه برای آزادی اش به راه افتاده است. از این کارزار باید وسیعا حمایت کرد. تعرضات حکومت به بهانه های مختلف به شهروندان و باجگیری و اخاذی از آنها تحت نام وثیقه باید متوقف شود.

پیش بسوی تشکیل شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
١١ دی ٩٧- ١ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …