حزب کمونیست کارگری: گرامی باد اول مه روز جهانی کارگر: متحد بسوی برپایی جنبش فراگیر و سراسری!

اول مه روز همبستگی و اتحاد طبقه کارگر جهانی و اعلان کیفرخواست علیه استثمار، تبعیض و بیعدالتی است. روزی است که کارگران صفوف خود را متحد میکنند و اعتراض همه بخش های جامعه علیه نظام سرمایه داری را نمایندگی میکنند. اول مه روز همبستگی کارگران و ۹۹ درصدی ها علیه تبعیض و نابرابری است.

جهان ما که میتواند با تکیه بر دستاوردهای عظیم علمی، رشد شگفت انگیز تکنولوژی و بارآوری نیروی کار جای بسیار بهتری برای زندگی باشد، بواسطه سودورزی سرمایه دارن و رقابت و جنگ افروزی دولت های آنها پرمشقت تر و ناامن تر از همیشه شده است. تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی که کم و بیش در همه کشورهای جهان حاکم است و رقابت دول سرمایه دار که به جنگ های کنونی و از جمله تهاجم ویرانگر روسیه به اوکراین منجر شده است شرایط را برای اکثریت عظیم کره ارض با تورم رو به افزایش و گرانی بیشتر و خطر گسترش جنگ و بکار گیری سلاح های اتمی ناامن تر کرده است. جهان شاهد یک عقبگرد تمام عیار در همه وجوه زندگی است. در ایران که یکی از عقبمانده ترین، بیرحم ترین و فاسدترین رژیم های سرمایه داری حاکم است اوضاع از این هم بدتراست. پاسخ کارگران به این وضعیت پایان دادن به نظام فاسد سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم است.

صدای رسای اول مه امروز از کارخانه و مدرسه و دانشگاه و کوچه و خیابان و شهر و روستا شنیده میشود. بفاصله یکسال از اول مه ۱۴۰۰ تا امروز جنبش های کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، جنبش دادخواهی و دیگر جنبش های عدالتخواهانه با شعارها و مطالبات روشن تر، با فریادهای رساتر و مهمتر از همه، سازمانیافته تر و سراسری ترعلیه تبعیض و نابرابری گام های بزرگی به پیش برداشته اند. وقت آن است که همه این جنبش ها متحد و یکپارچه شوند.

در اول مه امسال پیشروان و نهادهای جنبش کارگری میتوانند دست در دست فعالین دیگر جنبشهای ضد تبعیض و برابری طلب گامی اساسی به پیش برداشته و به نمایندگی از طرف ۹۹ درصدی های جامعه صفوف خود را متحد کنند. چشم ها بطرف رهبران و فعالین این جنبش ها است. نیروی متحد رهبران و فعالین جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی نقش مهمی برای اتحاد کل جامعه حول شعارها و خواست های سراسری و عادلانه مردم دارد. اول مه میتواند روز نمایش همبستگی و اتحاد و سازمانیافتگی این جنبش ها باشد. تصمیم و اراده رهبران و فعالین این جنبش ها تعیین کننده است.

شرایط مهیاست. با پیام ها و بیانیه های مشترک و تجمعات مشترک بمناسبت اول مه میتوان گام بزرگی در جهت اتحاد سراسری جنبش های اعتراضی و فعالین و نهادهای مختلف آن برداشت. با پلاتفرمی مشترک و با مطالباتی چون افزایش دستمزدها و حقوقها و حق بازنشستگی به بالای ١٦ میلیون، آموزش و درمان رایگان، آزادی زندانیان سیاسی و لغو حجاب اجباری و آپارتاید جنسی، آزادی فعالیت سیاسی و غیره بستر این اتحاد را فراهم کنیم. جنبش سراسری واحد برای خلاصی از مصائب امروز و برای رهایی و آزادی را میتوان و باید شکل داد.

اوضاع خطیر است. فقر و گرانی زندگی اکثریت جامعه را به کابوسی روزانه بدل کرده است. جامعه در آستانه انفجار و برآمد شورش گرسنگان قرار دارد. نباید گذاشت شورشها و خیزشهای شهری مثل دوره های قبل با خشونت حکومت مواجه و به شکست کشیده شود. اتحاد فعالین و رهبران جنبش های اجتماعی و برپایی یک جنبش عمومی و سراسری چشم انداز روشن و نقطه امید همه مردم خواهد بود و شورش های مردم را هم در اشکال مبارزاتی پایدارتر و ادامه کارتری سمت و سو خواهد داد. از این نظر هم، اتحاد فعالین و رهبران جنبش ها امری عاجل است.

اول مه ۱۴۰۱ فرصتی است برای تعین شعار “کارگران جهان متحد شوید”؛ برای متحد کردن ٩٩ درصدیها بزیر پرچم کارگران. رهبران و فعالین جنبش های مختلف میتوانند این روز را به نماد همبستگی و بستری برای برپایی جنبشی سراسری و اتحاد میلیونی مردم علیه نظام سرمایه داری فاسد و تبهکاران حاکم بدل کنند. دست بکار شویم و نیروی خود را بر این مساله متمرکز سازیم!

زنده باد اول مه روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد و همبستگی فعالین و رهبران جنبش های اعتراضی و آزادیخواه

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ اردیبهشت ۱۴۰١، ۲۲ آوریل ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …