حضور و دخالتگری کمونیسم کارگری در کردستان! بخش هایی از گزارش هیئت اجرایی کمیته کردستان حزب به پلنوم ٤٩

یکسال گذشته، جامعه ایران در سطح سراسری شاهد تحولات بزرگ اعتراضی و کوبنده ای بوده. این اعتراضات در دی ماه ١٣٩٦ با دامنه و وسعت بالایی خواستهای مردم برای آزادی و رهایی از شر جمهوری اسلامی شروع شد. اعتراضاتی عمیقا طبقاتی، چپ  با خصلت و کاراکتر توده ای که در بیش از ٩٠ شهر در سطح سراسری قدرت مبارزه جویانه مردم را به نمایش گذاشت.

فضای مبارزاتی مردم کردستان با شروع اعتراضات سراسری وارد فاز جدید و تعرضی تری شد. در گزارش کمیته کردستان به پلنوم ٤٩ به اهمیت سیاسی اعتصاب عمومی ٢١ شهریور ٩٧ پرداختیم. و تاکید کردیم که ” یکی از اتفاقات مهم این دوره اعتصاب سیاسی ٢١ شهریور در کردستان بود که حزب یک پای آن بود. اعتصابی که از همیشه سراسری تر و یکپارچه تر بود و به برخی شهرهای کرمانشاه و ارومیه هم رسید. این اعتصاب اولا نشان داد که فضای حاکم بر اعتراضات در کردستان هم چپ است. نمیتوان در سراسر کشور فضای چپ بر اعتراضات را داشت اما در کردستان گفت ناسیونالیسم حاکم است. اعتصاب در کردستان در ده پانزده سال گذشته توسط جریانات کمونیست فراخوان داده شده و در اعتصاب اخیر ناسیونالیسم هم پشت آن آمد. اما زمینه این اعتصاب با اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شکل گرفت و مینا احدی نقش تعیین کننده ای در این کمپین جهانی داشت. اگر نقش مینا نبود اعدام رامین اینطور پر سر و صدا نمیبود. اعتصاب در کردستان این مهر را بر خود داشت و زمینه اش را این کمپین فراهم کرده بود”.(بخشی ازگزارش اصغرکریمی بع پلنوم ٤٩)

 

٢١ شهریور یکی از مهمترین اعتصابات در کردستان بود. کمیته کردستان  با آمادگی سیاسی در این اعتصاب شرکت کرد. فراخوان مشترک سازمانهای چپ و کمونیست یکی از نتایج این آمادگی بود. شرکت فعال دراعتصاب عمومی٢١ شهریور٩٧  تصمیمی درست و بموقع ازطرف کمیته کردستان بود. بازتاب شرکت ما و فراخوان مشترک درسطح سراسری وکردستان مثبت و اثر گذار شد.  درارتباط با اعتصاب ٢١ شهریور اقدامات متنوعی را در دستور گذاشتیم؛ ازجمله: ١ـ ارتباط فعال بارفقای شهرها.  ٢ـپوشش خبری اطلاعیه ها و ترجمه فراخوان مشترک و اطلاعیه کمیته کردستان بزبان کردی. ٣ــ آبدیت کردن اوضاع ملتهب کردستان بعد از اعدامها و موشک باران احزاب اپوزیسیون در اشکال اطلاعیه های خبری، برنامه های تلویزیونی٤ــ صفحه فیس بوک  کمیته کردستان هر ساعت چند بار از ١٦ شهریور و با بالا گرفتن  التهاب سیاسی و اعتراضی در روز  بروز و آبدیت میشد و به مرکز خبری تبدیل شده بود. و بشکل قابل ملاحظه ای به تعداد بینندگان و مراجعه کنندگان این صفحه افزوده شد. ٥ــ حضور در سه برنامه تلویزیونی کومه له بمناسبت بیانیه مشترک و اعتصاب ٢١ شهریور. ٦ــ شرکت رفیق محمد آسنگران در پانل یوتوبوری (اول دسامبر) که توسط نمایندگی کومه له سازماندهی شد. در کردستان از اعتصابات  سراسری  معلمان در ٢٢و٢٣مهر و ٢٢و٢٣ آبان ماه ٩٧  استقبال قدرتمندی توسط  معلمان انجام شد.  این دو دوره  اعتصاب سراسری معلمان،  یک پیرزوی قابل توجه چپ و کمونیستها بود.

 

بیانیه مشترک با احزاب و جریانهای چپ

با اعلام خبر اعدام سه فعال سیاسی زندانی (زانیار مرادی. لقمان مرادی و رامین حسین پناهی) تلاش های ما با تماس با کمیته کردستان حزب حکمتیست و کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) شروع شد. طی پروسه ای دو روزه ملزومات برگزاری جلسات سه گانه فراهم و سپس جلسات ما با فراخوان مشترک ٥ جریان سیاسی (کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ــ کومه له ــ  کمیته کردستان حزب حکمتیست ــ مبارزان کمونیست و روند سوسیالیست) برای اعتصاب عمومی بود.

بیانیه مشترک زمینه  های همکاری و نزدیکی با جریانهای سیاسی و چپ در کردستان را بیشتر و راحت تر کرد.

 

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد ویژگیهای سیاسی کردستان ایران

با توجه به شرایط سیاسی کنونی و مواضع احزاب چپ و راست، یکبار دیگر «ویژگیهای سیاسی کردستان ایران» را طرح  و تلاش میکنیم نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه در کردستان را حول بیانیه ویژگیهای سیاسی کردستان ایران جمع کنیم و دیدگاه این بیانیه را در جنبشهای اجتماعی در کردستان جا بیندازیم، و صف متحد و گسترده ای را برای دفاع از بیانیه و مفاد آن بسیج و سازماندهی کنیم. با احزاب سیاسی در کردستان بر مبنای جهت های سیاسی این بیانیه همکاری هایمان را تعریف و پیش ببریم و در عین حال صف توده ای ومحکمی را علیه راه حل های ارتجاعی، قومی و ناسیونالیستی را سازماندهی کنیم و راه حل ارتجاع سیاه و ناسیونالیستی برای حفظ بقای حکومت سیاه اسلامی  تحت هر عنوانی را خنثی کنیم.

بنا به اهمیت سیاسی این بیانیه را ضمیمه این گزارش یکبار دیگر منتشر میکنیم.

 

نشریه ایسکرا و ایسکرا تی وی

دو ارگان مهم سیاسی و تبلیغی کمیته کردستان هستند. نشریه ایسکرا هر هفته به سردبیری رفیق عبدل گلپریان بطور منظم منتشر میشود. مطالب این نشریه در ارتباط با نقد ناسیونالیسم، موقعیت احزاب در کردستان و دولتها در خاورمیانه و همچنین پوشش خبری سیاسی رویدادهای اجتماعی در کردستان و بدرجه ای در کردستان عراق را در برمیگیرد.

تلویزیون ایسکرا با برنامه های روزانه به مدت نیم ساعت، مسائل سیاسی و گزارشهای خبری و اجتماعی و اعتراضی را پوشش میدهد.

صفحه فیس بوک و تلگرام کمیته کردستان هر روز و هر ساعت در ارتباط با اخبار اعتراضی و مبارزاتی مردم در سطح سراسری و کردستان ابدیت میشود و تا حدودی به کانال پوشش خبری تبدیل شده اند.

 

کانال جدید و اعتصاب٢١ شهریور ٩٧

با همکاری  مشترک رفقای کمیته تلویزیون کانال جدید و سازمان جوانان کمونیست  لیستی از اقدامات در دستور قرار گرفت. خوشبختانه رفقا شیرین شمس، کیان آذر و کیوان جاوید در اجرای عملی سه برنامه زنده قبل از اعتصاب و بعد از اعتصاب فعالانه شرکت داشتند. شیوه جدید و سمپاتیک و موثری در لانسه کردن و پوشش اعتصاب را تجربه کردیم. برنامه های زنده تاثیرات مهم و موثری در پوشش اعتصاب ٢١ شهریور داشت. برنامه های ایسکرا تی وی بزبان کردی و نگاه هفته هر روز مسائل خبری و شرایط روحی ــ اعتراضی شهرها را پوشش میداد.

ما در پلنوم و در گزارش کمیته کردستان اعلام کردیم؛ اوضاع سیاسی و مبارزاتی از هر دوره ای بیشتر با شتاب بالایی در جریان است. همگامی اعتراضات در کردستان با اعتراضات سراسری بیشتر و تحکیم یافته تر شده است. اعتصاب قدرتمند معلمان در ٢٢ و ٢٣ مهر و ٢٢ و ٢٣ آبان  بر مهمی این فاکتور مهر تایید گذاشت. در عرصه فعالیتهای حزبی فعالیت های کمیته کردستان وارد فاز جدیدی شده است.

توجه به فعالیتهای کمیته کردستان بیشتر شده. بنیه تشکیلاتی و حزبی ما قابل توجه است. کادرهای بسیار خوب و متعهدی در کردستان در عرصه های اجتماعی داریم.

کمیته کردستان باید در ایندوره با شتاب و سرعت بیشتری فعالیت داشته باشد.

ضمیمه؛

 

((جهت اطلاع رفقای شرکت کننده در پلنوم،

ده مورد برجسته از اعتصاب و اعتراضات شش ماه گذشته ضمیمه گزارش است.))

 

١)) در اواخر فروردین ماه ٩٧  اعتصاب عمومی  بازاریان با حمایت توده ای مردم و کولبران در اعتراض به بستن مرزها در شهرهای جوانرود، بانه شروع شد. شهرهای مریوان، سردشت، سقز و پیرانشهر به این اعتصاب پیوستند. اعتصاب در بانه نزدیک به یک ماه ادامه داشت. با شروع اعتصاب در این شهرها کارگران بیکار و کولبران با نمایش سفره های خالی دست به راه پیمایی زدند. در بیشتر شهرهای کردستان راه پیمایی علیه بیکاری و شرایط سخت کولبران برگزار شد.

٢)) شهر مریوان درتب و تاب اعتراض و تجمعات توده ای علیه جمع نکردن زباله ها بود که در ٣ شهریور بعلت آتش سوری مهیبی در حومه شهر مریوان ٤ فعال محیط زیست از جمله شریف باجور فعال ریست محیطی شناخته شده در سطح سراسری   که برای مهار این آتش سوزی همراه با ده ها نفر از مردم دست به اقدام زده بودند، جانباختند.  مردم از این حادثه بخشم امدند. در روز ٤ شهریور در گرامیداشت شریف باجور مراسم با شکوهی و راه پیمایی بیش از دوهزار نفر در شهر مریوان برگزار شد. فعالین کارگری و اجتماعی و شخصیتهای اجتماعی در سطح سراسری و تعداد زیادی از زلزله زدگان سرپل ذهاب در این مراسم شرکت داشتند. مراسم گرامیداشت ٤ شهریور نمایش قدرتمند مردم علیه حکومت اسلامی بود که با شور و هیجان بالایی انجام شد.

٣)) ٩ شهریور کوه پیمایی فعالان محیط زیست در شهر سنندج. این تجمع اعتراضی در حمایت از فعالان محیط زیست و برای گرامیداشت شریف باجور و امید کهنه پوشی فعال محیط زیست برگزار شد. در میتینگ پایانی کوه پیمایی فعالان سیاسی و اجتماعی با حضور فعال و سخنرانی شرکت داشتند.

٤))  کمپین نجات جان رامین حسین پناهی، بر محور لغو احکام اعدام  در کردستان با برجستگی تمام در جریان بود. ده ها اقدام ابتکاری در شهر و روستاها علیه اعدام بشکل علنی و توده ای انجام شد. طنابهای دار به آتش کشیده شد. چندین طومار و امضا در حمایت از این کمپین امضا شد. این کمپین بدلیل استقبال وسیع توده ای مورد توجه مدافعین علیه اعدام در سطح سراسری کشور قرار گرفت.

٥)) اعتصاب ٢١ شهریور. رویدادی مهم در ایندوره بود. در روز ٢١ شهریور در اعتراض به اعدام سه فعال سیاسی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی  اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان انجام شد. اعتصاب بفراخوان احزاب چپ و راست بود. بیانیه مشترک ٥جزب و جریان سیاسی(منیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران، کمیته کردستان حزب حکمتیست، کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، مبارزان کمونیست و روند سوسیالیست) در شهر ها تاثیرات تعیین کننده و مثبتی را گذاشت.

٦)) ١٤ مهرماه برگزاری مراسم روز جهانی کودک در شهر سرپل ذهاب . در ادامه فعالیتهای کمپین “زندگی ادامه دارد” و فعالین حقوق کودکان حاضر در این کمپین ، روز پنجشنبه ١٤ مهرماه مراسم متنوعی به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی کودک در شهر سرپل ذهاب برگزار گردید.

٧)) ( ١٧ مهر بە مناسبت روز کودک) در روستای زلزله زده ی قلعه بهادری از توابع سرپل ذهاب مراسم با شکوهی برگزار شد.

٨)) ١٩ مهر به مناسبت روز کودک در شهر پیرانشهر مراسم با شکوهی برگزار شد.

٩))  اعتصاب عمومی بازاریان در ١٦ مهرماه در شهرهای کردستان برگزار شد. در این اعتصاب بازار و مغعزه داران وسیعا شرکت کردند. بعد از تهران شرکت در اعتصاب عمومی بازاریان در شهرهای کردستان قابل توجه بود.

١٠)) اعتصاب سراسری معلمان در روزهای ٢٢ و ٢٣ مهرماه در کردستان با استقبال گرم و با قدرتمندی قابل توجهی برگزار شد. اعتصاب دو روزه معلمان وسیع و پردامنه بود. معلمان در سطح وسیعی و با قدرتمندی بالایی در این اعتصاب ضرکت کردند. در تعدادی از مدارس در ارتباط با اهداف اعتصاب برای دانش آموزان سخنرانی شد. شرکت در اعتصاب سراسری معلمان در کردستان جلوه ای درخشان از اعتصابات سراسری در ایندووره است.

 

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد ویژگیهای سیاسی کردستان ایران

برآمد جنبش انقلابی و چشم انداز سقوط جمهوری اسلامی تقابل میان چپ و راست در سراسر ایران را قطبی تر و برجسته تر از گذشته کرده است. در کردستان این رویاروئی عیان تر و متحزب تر از سایر مناطق است.

مردم کردستان نیز مانند مردم سایر مناطق ایران از مصائب و محرومیت ها و  بیحقوقی هائی که ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران به زندگی آنها تحمیل کرده است رنج میبرند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند.

اما در عین حال کردستان بخاطر وجود ستم ملی، سابقه مبارزه مسلحانه، متحزب بودن جامعه و وضعیت و تحرکات احزاب و نیروهای ناسیونالیست کرد در منطقه، و بخصوص فعالیت و نفوذ اجتماعی احزاب و نیروهای چپ دارای موقعیت ویژه و متفاوتی از سایر مناطق ایران است. در کردستان نیروی چپ، اعم از چپ اجتماعی و چپ سازمانیافته و متحزب، یک نیروی قوی و تعیین کننده است.

ناسیونالیسم کرد که اساسا بخاطر تجربه عراق رسواتر از گذشته شده است تلاش میکند از طریق بلوک بندی ها و بندوبستهای منطقه ای با نیروها و دولتهای ارتجاعی و اتکا به نیروی نظامی موقعیتی پیدا کند. ناسیونالیسم کرد آینده خود را در یارکشی و صفبندیهای منطقه ای میجوید و امیدوار است در سناریوهای موزائیکی قومی- مذهبی جائی در قدرت سیاسی در کردستان و یا در ایران پیدا کند. این سناریو به معنی ادامه محرومیت و بیحقوقی مردم و دامن زدن به تفرقه و تبعیضات ملی- قومی- مذهبی، این بار تحت عنوان ناسیونالیسم و ملی گرائی و قوم دوستی است. فدرالیسم که از جانب نیروهای ناسیونالیست کرد طرح میشود نه تنها تبعیض و تفرقه افکنی های قومی- ملی را پایان و حتی تخفیف نخواهد داد بلکه عملا به تشدید و نهادینه کردن قوم گرائی و دامن زدن به تفرقه ملی میان مردم کردستان با سایر مناطق ایران منجر خواهد شد.

از نظر اجتماعی و سیاسی مبارزات کارگری و مدنی در شهرهای کردستان همانند بقیه ایران جایگاه برجسته ای در تحولات یافته است. صدها نهاد و تشکل مدنی و مبارزاتی در عرصه های مختلف در شهرهای کردستان شکل گرفته که نبضشان با مبارزات مردم ایران میزند. بویژه فعالین و چهره های جنبش کارگری در کردستان در کنار و بهمراه همرزمانشان در مناطق دیگر ایران ثقل و موقعیتی سراسری یافته اند. از نظرعینی همسرنوشتی کارگر و توده مردم کرستان با مردم بقیه ایران بسیار بیشتر و برجسته تر از هر زمان دیگر در تاریخ تحولات کردستان است. این شرایط موقعیت مساعدی برای نیروهای کمونیست و قطب چپ جامعه در مقابل نیروهای راست ایجاد کرده است.

هر اندازه صف انقلاب در کل ایران قوی تر و چپ تر بشود ناسیونالیسم در کرستان ضعیف تر و حاشیه ای تر خواهد شد و چپ در کرستان موقعیت قوی تری پیداخواهد کرد.

بر متن این شرایط نیروها و احزاب چپ در کردستان وظیفه دارند افق و آینده سیاسی روشنی در برابر جامعه قرار بدهند.

ازینرو ما اعلام میکنیم:

الف- مطلوبترین و ممکن ترین راه رهائی مردم کردستان از ستم و تبعیضات ملی و همه مصائب و محرومیت ها و بیحقوقی هائی که به آنان تحمیل شده، سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت یک انقلاب سراسری در ایران است. تحرکات و بند و بستها و سازشهای منطقه ای و فرامنطقه ای جریانات ناسیونالیست کرد با دولتها و نیروهای ارتجاعی مانعی بر سر راه تحقق این هدف است و باید پیگیرانه افشا و خنثی بشود.

ب- راه حل ما برای رفع ستم و تبعیضات ملی در کردستان، و در سایر مناطق ایران، برسمیت شناختن  حقوق مساوی در همه زمینه ها برای همه مردم ساکن ایران است. تضمین حقوق شهروندی برابر برای همه مردم، مستقل از ملیت و نژاد و قومیت منسوب به آنها، تبعیض و ستم ملی را برای همیشه ریشه کن خواهد کرد.

ج- پاسخ ما کمونیستها به مساله ملی همه پرسی از مردم ساکن کردستان ایران در مورد جدائی و یا باقی ماندن در جغرافیای سیاسی ایران است. ما خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان در یک شرایط آزاد و دمکراتیک حول جدائی و یا باقی ماندن در ایران هستیم و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از برگزاری این رفراندوم و یا برسمیت نشناختن نتیجه آن تحت عنوان حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه طلبی و یا با هر توجیه دیگری را قویا محکوم میکنیم.

د- ما در عین اینکه نتیجه رفراندوم را برسمیت میشناسیم، باقی ماندن در چهارچوب ایران بعنوان شهروندان متساوی الحقوق را توصیه میکنیم و بهترین راه برای حل ستم و تبعیضات ملی را باقیماندن مردم کردستان در جغرافیای سیاسی ایران بعنوان شهروندان متساوی الحقوق میدانیم.

ه- ما اعلام میکنیم در ایران رها شده از سلطه جمهوری اسلامی، مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری وجود ندارد. دولت میتواند یک زبان از زبانهای رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی سراسری  تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای متکلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادری خویش در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد. مردم کردستان در استفاده از زبان مادری خود در مکاتبات رسمی و در مراجع دولتی و در رسانه ها و در آموزش در مدارس کاملا آزادند  و دولت موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم را برای تحقق این امر فراهم نماید.

و- ما همچنین اعلام میکنیم دولت برآمده از انقلاب باید در کرستان، و در سراسر ایران، اهداف زیر را فورا عملی کند:

١- برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، ملیت و تابعیت.

٢- آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی. امحای پدیده و مقوله زندان و زندانی سیاسی از قوانین و از فرهنگ جامعه.

٣- لغو مجازات اعدام.

٤- لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی. لغو فوری همه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان.

٥- جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد.

٦- اعلام و تضمین آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب.

٧- تامین فوری مبرم ترین نیازهای رفاهی جامعه. افزایش فوری دستمزد و حقوق متناسب با سطح هزینه ها و منطبق با آخرین استانداردهای زندگی امروز. رایگان کردن فوری بهداشت و درمان و آموزش و پرورش.

یک عامل مهم و موثر برای تحقق اهداف فوق و تثبیت آنها، متشکل شدن توده مردم در تشکلهای نوع شورائی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ومتشکل ماندن در شوراها برای اعمال اراده مستقیم آنان در اداره امور جامعه است. اعمال قدرت شوراها بویژه در کردستان یک عامل تعیین کننده درمقابله با نیروهای راست و ناسیونالیست و تلاشهای آنان برای آلترناتیوسازی از بالای سر مردم خواهد بود.

از نظرما و توده مردم دفاع از اهداف فوق و تعهد به انجام آنها یک معیار واقعی در ارزیابی و شناخت احزاب و نیروهای سیاسی در اپوزیسیون و در پوزیسیون به شمار میرود.

ما توده‌های وسیع مردم محروم کردستان را به مبارزه در راه تحقق این خواستها فرامیخوانیم و از کلیه احزاب سیاسی انقلابی و کلیه مردم کردستان ایران و جهان میخواهیم در برابر جمهوری اسلامی و در برابر همه نیروهای مذهبی و قومی در هر رنگ و لباسی، از این بیانیه به دفاع برخیزند.

 

هیئت اجرایی کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

آذر ١٣٩٧

سپتامبر ٢٠١٨

 

ایسکرا ۹۶۹

 

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …