اصغر کریمی: به خانواده های دانش آموزان، معلمان آزاده

حتما شنیده اید که تعدادی از معلمان دبیرستان دخترانه فرزانگان در تهران و مدیر قبلی این مدرسه را برکنار کرده و مدیر جدیدی به جای او به این مدرسه آورده اند و این مزدور حکومت برای کنترل دانش آموزان حتی در سرویس های بهداشتی مدرسه هم دوربین کار گذاشته. خانواده ها و دانش آموزان این مدرسه امروز دست به تجمع اعتراضی زدند و مدیر حکومتی مجبور شد دوربین ها را جمع کند. خانواده ها و دانش آموزان خواهان برکناری مدیر جدید و بازگرداندن مدیر و معلمان قبلی هستند.

روشن است که حکومت متحجر و ضدانسان اسلامی چه در سر دارد. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش حکومت گفته بود: «امسال نزدیک به ۲۰ هزار مدیر مدرسه تغییر کردند تا در مدارس تحول ایجاد کنند.» این تحول یعنی اذیت و آزار بیشتر دانش آموزان، یعنی کنترل و تفتیش عقاید بیشتر،یعنی تدریس خرافات و سختگیری در مورد پوشش دانش آموزان،یعنی تهدید و ترساندن بچه ها از رقص و شادی و انتقاد و اعتراض. حکومت سال قبل با حمله شیمیایی به جان بچه هایمان افتاد حریفشان نشد. امسال خواب های بدتر دیده است. چون میداند که همه دانش آموزان مثل یک بمب اعتراض هستند. میداند که در جیب هر دانش آموزییک ماژیک برای شعار نوشتن و یک تراکت برای پخش کردن هست. میداند که با میلیون ها دشمن در مدارس طرف است. در مغز پوسیده شان فکر میکنند میتوانند با دوربین و دروس خرافی و مقنعه اجباری این دشمن چند میلیونی را ساکت کنند.

والدین دانش آموزان مدرسه فرزانگان و دخترانشان مدیر جدید را مجبور به عقب نشینی کردند. اما کار به همینجا ختم نمیشود. این رژیم شیرازه امورش از هم گسیخته است و آخرین روزهای عمرش را میگذراند. نباید اجازه دهیم کودکانمان را اینچنین مورد کنترل و اذیت و آزار قرار دهند. دانش آموزان از دانش آموز شش ساله تا دبیرستانی و دانشگاهی هیچ مقررات حکومتی و اسلامی را تحمل نمیکنند. اعتراض از مدرسه فرزانگان شروع شد اما بسرعت مانند موجی به تک تک مدارس میرسد. بچه ها آخوند و مقررات اسلامی را قبول نمیکنند و حکومت میخواهد آنها را ساکت کند. شادی و رقص و موسیقی میخواهند و حکومت و مزدورانش در مدارس آنها را تهدید میکنند. کودکانمان در مدارس کوتاه نمیایند و اعتراضشان را شروع کرده اند. به یاری آنها برخیزیم. نگذاریم تنها به جنگ مقررات تحمیلی بروند. از همین شروع سال باید در مقابل مقررات حکومتی ایستاد و تک تک مقرراتشان را بر سرشان خراب کرد.

صدها هزار معلم شریف و معترض نشان داده اند که در کنار محصلان هستند و آنها هم به این مقررات شدیدا اعتراض دارند. حکومت در مقابلاین جمعیت عظیم انسانهای معترض و متنفر از این نظام، بشدت ناتوان است و توان مقابله با آنها را ندارد. بلند شوید، تجمع کنید و اعلام کنید که حتییک دوربین هم نباید در هیچ گوشه ای از مدرسه نصب شود. اعلام کنید و بخواهید که مدیران و معلمان قبلی را به جای خود برگردانند و مدیران جدید را بیرون کنند. اعلام کنید که بچه هایمان مقعنه و حجاب اجباری را نمیخواهند و تحمل نمیکنند. اعلام کنید که بجای آخوند و تدریس خرافه، کودکانمان دروس علمی و رقص و شادی و موسیقی میخواهند. رژیم تاب مقاومت در مقابل شما را ندارد. امسال سال سرنگونی حکومت منحوس اسلامی است. بلند شویم و در قدم اول از بچه هایمان در مدارس تمام قد دفاع کنیم.

اصغر کریمی

رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری

۵ مهر ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …