خاک برگر- آرام سرکش

گویا مدتی ست رستورانی مذهبی با اصولی خاص در یکی از مناطق از ما بهتران تهران باز شده است، که اگر بخواهم کوتاه بگویم در تهیه ی غذاها از جمله چلوکباب و ‌پاستا پنه با سس آلفردو از خاک مدفن امام سوم استفاده می شود. پرسنل با وضوآمد و شد می کنند و افراد بی حجاب را نمی پذیرند. در جامعه ای که زنان آن مدت هاست اختیار پوشش خود را بدست گرفتند و نسل جوانش با شجاعت به دنبال طرز فکر و حق انتخابش به پیش می رود. هر روز از هر صنف و تشکلی در حال اعتراضات گسترده و اعتصابات هستند. تصور این خلاقیت های عاجزانه برای تبلیغ اسلام سیاسیِ در حال فروپاشی خنده دار است. مبارزه ی بیوقفه ای در روزمره ی زندگی تک تک مردم ایران در مقابل زور و سرکوب و خشونت بطور جدی شکل گرفته و حکومتی که درحال تماشای سقوط خویش است نمی خواهد باور کند که چه خاک بر سر بریزد و چه در معده نابودی اش حتمی است.

اینرا هم بخوانید

«جنایت در نوارغزه»- شمی صلواتی

*در میان ایرانیان خارج از کشور بحث بر سر کشتار زنان و کودکان در نوار …