خبر و نظر

اعتراض قوم پرستانه یک نماینده اسلامی!

 

“نماینده” مرند و جلفا اعتراض کرده است که چرا رئیس جمهور هیچ وزیری “از قوم ترک” در کابینه اش ندارد! و سئوال کرده است که “آیا یک فرد از این قوم لیاقت حضور در کابینه را نداشت”؟

اولا، از نمایندگان مجلس اسلامی انتظاری بیش از این نمیتوان داشت. مثلا نمیتوان انتظار داشت که به وضعیت وخیم زندانها، به افزایش هراسناک تن فروشی و اعتیاد و قتل و جنایت، به دستمزد بارها زیر خط فقر و بیکاری گسترده اعتراض کنند. دست آخر اینها نمایندگان هیچ بخشی از مردم زحمتکش و محروم نیستند. برعکس  نمایندگان و دست اندرکاران مفتخور حکومت اسلامی در میان مردم هستند!

ثانیا، به این نمایندگان اسلامی که تا دیروز به کمتر از “امت اسلامی” رضایت نمیدادند و امروز فیلشان یاد قومیت افتاده است باید گفت که مردم آذربایجان به خودشان به عنوان شهروند نگاه میکنند نه یک امت یا  یک قوم. این ذهنیت بیمارگونه مربوط به صده های گذشته است که البته کل جهان سرمایه داری مشغول بازتولیدش هست و کلی کار کرده است تا نمونه هایش را در ایران و عراق و افغانستان راه بیاندازد.

و بالاخره باید به خاطراین اسلامیون قوم پرست یا قوم پرستان اسلامی آورد که، مردم خوب میفهمند که این قوم قوم کردنهای اخیر نمایندگان ترک زبان در مجلس اسلامی، فقط یک حقیقت را نشان میدهد: و آن اینکه، نمایندگان اسلامی خوب میدانند که اکثریت مردم از حکومت اسلامی تنفر دارند و برای اسلامشان هم تره خرد نمیکنند. خوب میدانند که روی آوری دست اندرکاران حکومت اسلامی به قومیت فقط برای خاک پاشیدن به چشم مردم زحمتکش است تا توده های وسیع مردم را از دشمن طبقاتی شان یعنی حکومت اسلامی منحرف کنند. آنها از اتحاد کارگران و میلیونها مردم آزادیخواه و پیشرو میترسند.

مردم نه کابینه اسلامی میخواهند و نه کابینه اسلامی – قومی. مردم میخواهند از کابینه های اسلامی و قومی مرتجع برای همیشه رها شوند و اختیار زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسیشان را خود به دست بگیرند.

 

ترور در اسپانیا

“مردان جوان از ریپول و امامی که مخفی شده است!”این سر تیتر مطلب امروز اشپیگل اونلاین در مورد ترور و شبکه تروریستی در اسپانیا است. شبکه ای متشکل از هشت مرد و یک امام که برای قتل و کشتار مردم بیگناه، توریست ها و جوانان در مراکز شهرهای اسپانیا طرح ریخته و متاسفانه موفق به اجرای بخشی از این طرح وحشیانه انسان کشی شدند. خانواده های این جوانان در مراسم گرامیداشت قربانیان شرکت کرده و به خبرنگاران میگویند اینها به مسجد رفت و آمد کرده و بتدریج از همه چیز فاصله گرفتند حتی با خواهران خود نیز حرف نمیزدند. بتدریج دور امام شبکه ای درست شد و در چند شهر طرح ترور ریختهشد و اکنون امام مزبور فرار کرده و تحلیل ها به این سو چرخیده که در مغز آن امام و این جوانان چه بوده که ماجرا به ترور و قتل انسانها منجر شده است.

نوشته اشپیگل اونلاین نمونه بارز سطحی نگری و وارد نشدن به عمق مسائل است. یک وجب  پایین تر از سطح آب را نگاه نمیکنند. نمی نویسند که همه مساجد و همه سازمانهای اسلامی و امامان از هر کشوری که آمده باشند به یک جنبش و به یک مذهب وصل اند، و مستقل از اینکه به چه زبانی حرف بزنند، نفرت پراکنی علیه زنان، علیه بی خدایان و علیه بیگانگان و اجنبی ها و غربی ها جزیی از برنامه سخنرانیشان است. نمیگویند و نمی نویسند که اسلام و همه مذاهب در خود، ضد انسانیت و ضد زنان و ضد مدرنیته و پیشرفت هستند. مذاهب را بشریتبا مبارزه کمی به بند کشیده است. اسلام اما، کماکان میچرخد و نکبت می آفریند.

نمیگویند و نمی نویسندکه مماشات و همراهی دولتهای غربی با مساجد و امامان و دادن بودجه و سوبسید و کلاس آموزشی برای تربیت امام، بخشی از پروژه تروریست پروری در اروپا در حال حاضر است. و مهمتر از همه نمی نویسند و نمی گویند اینها پشت شان به یک جنبش گرم است،به جنبش اسلامی در ایران و عراق و سودان و داعش و هر باند و دار و دسته و حکومتی که اسم اسلام را یدک میکشد. نمینویسند و نمیگویند که جنبش اسلامی به کمک دول فخیمه غربیدر ایران و در افغانستان و در جاهای دیگر روی کار آمد و نمینویسند کهآنها را برای مقابله با چپ و کمونیزم و مردم آزادیخواه و مدرن روی کار آوردند.

نمینویسندتا وقتیکه جنبش اسلامی در ایران زن را سنگسار میکرد و در افغانستان زنان را در قفس کرده و در بغداد همجنسگرایان را از بلندی پرتاب میکرد، سکوت کردند و هیچ نگفتند و همین سکوت اوضاع را به اینجا کشانده که امروز اینها در همه جا ادعای قدرت و نفوذ میکنند و اکنون اروپا و همه جا را ناامن کرده اند. نمینویسند در کشورهایی که اسلامی ها حاکمند مردم در حال مبارزه با آنها هستند. و دولتهای غربی به روحانی وخامنه ای و شرکا در ایران و به رهبران دولتی و وقیح در افغانستان و غیره دست دوستی داده و آنها را که تروریست و جانی بالفطره هستند، نمایندگان مردم آن کشورها نام نهاده و به بقاء آنها کمک میکنند.

و چنین است که چرخه ترور دوام پیدا میکند و این اوضاع را می بینیم که امروز شاهد هستیم. پس بدنبال هر ترور باید کمی عمیق تر شد و همه تصویر را دید و برای مقابله با همه تصویر باید کاری کرد، در این چرخه مقابله با تروریسم البته دولتهای غربی جزیی از صورت مسئله هستند و نه پاسخ به آن .

برگرفته از فیسبوک مینا احدی

 

فتنه مذهبی

قاسم سلیمانی : «ما امروز با دو خطر مواجهیم؛یکی خطر داخلی که “فتنه مذهبی” است و دیگری خطر خارجی که “تهاجم علیه جهان اسلام” است

درست می فرمایید، ” فتنه مذهبی”یعنی بی خدایی و نفرت از اسلام و فرار از مساجد و کینه علیه آخوند در جامعه ایران فوران میکند. ” تهاجم علیه جهان اسلام” به این معنا است که جامعه بین المللی و مردم مدرن و انساندوست در سراسر جهان اکنون چشم و گوششان بیش از پیش در مورد جنبش اسلامی و تروریسم تحت فرماندهی افرادی مثل تو بازترشده است. این را می پذیریم. پس ببینید و قبول کنید که جنایت و آدمکشی در سوریه و در عراق و در زندانهای ایران و تشبثات افرادی مثل تو نیز راه به جایی نمیبرند. ببینید و بفهمید که جنبش اسلامی به ته خط رسیده و ایران آبستن یک انقلاب فرهنگی عظیم علیه اسلام و اسلامیون است.

من در این طرف خط که سالها است برای رشد جنبش نقد به اسلام و جنبش پس زدن اسلام سیاسی و حکومت اسلامی ایران فعالیت میکنم، به شما گوشزد میکنم، قضیه بسیار عمیق تر از این حرفها است. در خانه و مدرسه و دانشگاه و در افکار میلیونها نفر از مردم ایران، اسلام و جنبش اسلامی ماهیت خود را کاملا نشان داده است و میرود که مهر باطل از سوی میلیونها نفر بر پیشانی آن کوبیده شود. نه به حکومت اسلامی میرود با نه بر اسلام تکمیل شود. همه دیدند و تجربه کردند که اینیک دکان برای چاپیدن و دزدی و غارت مشتی مفتخور اسلامی است که به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمیکنند. نمونه اش زندگی و سرگذشت همین جناب قاسم سلیمانی که با خون ریختن زنده است و با جنایت و خانه خراب کردن مردم نفس میکشد. بله جناب درست فهمیدید. فتنه بی خدایان و ضد اسلامیها به همراه فتنه نقد به اسلام و مبارزه با تروریسم اسلامی در دنیامیرود که تکلیف شما را روشن کند. مردم ایران در این زمینه پیشرو هستند و نمایندگان آنها در این طرف خط به شما میگویند، دیر نیست روزی که گورتان را با سپاه و دولت و مجلس و اسلام و فرهنگ و اخلاقیات پوسیدهتان از ایران و از همه جا گم کنید. و آن روز خواهید دید که در بطن جامعه ایران چه ظرفیتی از مدرنتیه و انسان دوستی و آزاد منشی نهفته است.

برگرفته از فیسبوک مینا احدی

اینرا هم بخوانید

چه کسانی تاج را با عمامه جایگزین کردند؟ محسن ابراهیمی

پاسخ این سئوال در یک جمله این است: نظام سلطنتی، ملی-اسلامیها و دول غرب. نظام …