خط رفاه: طرح طبقه بندی مشاغل و  خواست افزایش دستمزدها

اینرا هم بخوانید

برای آزادی زندانیان سیاسی: تشدید فشار و بازداشت بهائیان – کمپین طناب دار را قطع کنید