دختر_خیابان_انقلاب_کجاست؟

نام کارزاری است که در حمایت از دختری که در این روزهای خیزش انقلابی مردم به راه افتاده است. دختری که با برداشتن حجاب، پرچم آپارتاید جنسی را به پایین کشید. در زیر فیلم ویدوئویی اتقاق عظیمی که در خیابان انقلاب افتاد و حجاب برگیران دختر انقلاب را میتوانید ببینید.

این دختر به سمبل انقلابی زیر و رو کننده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. عکس و فیلمش به سراسر جهان مخابره شد. این شروع یک انقلاب و دوره تازه ای است که هرروز شاهد صدها نمونه از زنان و دختران و جوانان جسور و مدرن و ضد حکومت مرتجع اسلامی خواهیم بود که جامعه را انسانی و مدرن و بدون حکومت مفتخوران اسلامی میخواهند. دختر انقلاب یا دختر خیابان انقلاب سمیل این دوره است. او استارت تازه ای را برای این موج عظیم اجتماعی زده است. زنده باد دختر خیابان انقلاب! زنده باد انقلاب برای سرنگونی حکومت فسیل اسلامی!

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …