درب زندانها را خواهیم شکست!

جنایتکاران حاکم تعداد زیادی را در خیزش مردمیجاری دستگیر کرده اند. این قبل از هر چیز نشانه هراس و درماندگی حکومت در برابر اعتراضات سراسری ما است. ما مردم میتوانیم و  باید جواب محکمی به رژیم بدهیم و به نیروی کوبنده خیابان، با تجمع مقابل زندانها و فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد،عزیزانمان را از چنگال حکومت درمانده جمهوری اسلامی نجات دهیم.

رژیم از هر نظر زیر ضرب است و در تنگنا قرار گرفته است. خیزش مردمی در سراسر کشور جریان دارد و اعتصابات شروع شده است. رژیم کاملا در مخمصه است. خانواده ها میتوانند فراخوان بدهند و جلو بیفتند و مردم با آنها هم صدا شوند و در مقابل زندانها تجمع کنند و تا عزیزانشان آزاد نشده اند به تجمع ادامه دهند. نباید بگذاریم عزیزانمان در زندان بمانند و تحت انواع فشار و شکنجه و تحقیر و توهین قرار گیرند. 

مقابل زندانها را به محل تجمعات شبانه روزی خود تبدیل کنیم و جنایتکاران را وادار کنیم عزیزانمان را فورا آزاد کنند. در این حرکت همه جامعه با ما همصدا و همراه خواهد شد  و همه مردم جهان به حمایت از ما بر خواهند خاست.

پیش به سوی تجمع در مقابل زندانها و گشودن درب زندانها و آزادی همه معترضین دستگیر شده و کلیه زندانیان سیاسی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ مهر ۱۴۰۱- ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید در ایران «شواهدی از نسل‌کشی در دهه ۶۰» وجود دارد

جاوید رحمان، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران می‌گوید شواهدی از «نسل‌کشی» …